Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lerarenstrategie 2022 e.v. (OCW)

1-7-2022 (Dijkgraaf en Wiersma)

In deze Kamerbrief beschrijven wij onze inzet om te komen tot een effectief
pakket aan maatregelen en schetsen dilemma’s die wij zien voor meer structurele
en verdergaande aanpassingen in het stelsel.

Hieronder enkele fragmenten uit deze Lerarenstrategie-brief

Samenwerking versterken

Vooral in de regio valt nog winst te behalen. Door meer samen te werken bij het
werven, opleiden en professionaliseren, bij het zorgen voor duurzame
inzetbaarheid en breder goed personeelsbeleid kunnen de tekorten effectiever
worden aangepakt.

Bij de lerarenopleidingen zien we ook dat er winst te behalen is in onderlinge
samenwerking. We zullen samenwerking nog meer moeten stimuleren om winst
te halen in het gezamenlijk creëren van initieel en post-initieel opleidingsaanbod,
onderzoek doen en kennis verspreiden. De opleidingen kunnen ook een stevigere
rol spelen in de professionalisering van leraren, juist vanuit de vakinhoud.

Zo creëren we een zo aantrekkelijk mogelijk opleidingsaanbod voor leraren, in alle
fasen van de loopbaan en voor alle verschillende doelgroepen. Zoals in de
beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap is aangegeven, wordt in het
verlengde van de evaluatie van het bestuursakkoord flexibilisering
lerarenopleidingen met de lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs als
het wetenschappelijk onderwijs verkend of een (sector)plan kan worden gemaakt
om het opleidingsaanbod te versterken en te coördineren.

We zetten in op een mix van maatregelen ten aanzien van:

  • Het verstevigen van de aantrekkelijkheid van het beroep;
  • Het bevorderen van zij-instroom;
  • Het vergroten van de eigen kweekvijver in vo en mbo;
  • Grotere (arbeids)contracten

ELWIeR en Ecent als één STEM