Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Expertisepunt rekenen-wiskunde

Expertisepunt rekenen-wiskunde (exprw.nl)

Doel

Het doel van het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde (ExpRW) om de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland duurzaam te bevorderen is in lijn met en een operationalisering van het Masterplan Basisvaardigheden voor wat betreft het reken- en wiskundeonderwijs. Daarbij betrekt het ExpRW alle relevante actoren en partijen, zodat voor haar werkzaamheden breed draagvlak bestaat in het (funderend) onderwijs en bij (vak-)experts op het gebied van rekenen en wiskunde (-onderwijs). Het expertisepunt ondersteunt het onderwijsveld ten minste in de periode tot en met 2028 bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in reken-wiskundeonderwijs rond basisvaardigheden, kerndoelen en curriculumvernieuwingen. Het ExpRW beantwoordt vragen uit po en vo met kennis uit onderzoek via de volgende pijlers (werkpakketten):

 1. Kennismakelaar
  Het koppelen van kennisvragen rond reken-wiskundeonderwijs uit het veld aan beschikbare expertise in het land
 2. Train de trainers (kennisdisseminatie en opleiding)
 3. Landelijke onderzoeksinfrastructuur rekenen/wiskunde
 4. Ontwerponderzoek

Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht zal optreden als penvoerder van het expRW. Het expRW wordt in eerste instantie ingesteld voor de periode 1-9-2023 tot 31-8-2028.

Samenwerking

ExpRW speelt nadrukkelijk een landelijke netwerkrol en werkt nauw samen met verschillende nationale stakeholders, waaronder:

 • Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW)
 • Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO)
 • Lerarenopleidingen wiskunde (HBO: SLW; WO: Vadiwulo), samenwerkend in ELWIeR – SLO
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
 • VO-HO netwerken (waarin ook een relatie met PTvT)
 • Alle onderzoeksgroepen aan universiteiten en lectoraten bij hogescholen gericht op (onderwijs op het gebied van) rekenen en wiskunde
 • Platform Rekenbewust Vakonderwijs
 • Platform Wiskunde Nederland (PWN)
 • Andere expertisepunten (burgerschap, basisvaardigheden)
 • PO-raad en VO-raad

Door de verbinding met dit nationale netwerk van stakeholders ligt de kracht van dit werkpakket in de koppeling van de kennis en expertise in de verschillende sectoren po, vo, en mbo.
Van het Expertisepunt wordt verwacht dat desgevraagd informatie wordt verstrekt en inbreng wordt geleverd aan en wordt samengewerkt met de Basisteams Basisvaardigheden die bij het Ministerie van OCW zijn ondergebracht.

ELWIeR en Ecent als één STEM