Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 199 – Scholen vo gezocht ivm ‘rekenbewust vakonderwijs’ (nro-voorstel)

In het kader van een nieuwe ronde onderzoeksaanvragen (Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek, kortlopend onderwijsonderzoek, NRO ) vraagt het Zaanlands Lyceum (Huib van Drooge), ondersteund door het platform rekenbewust vakonderwijs of er scholen vo zijn die actief bezig zijn met rekenbewust vakonderwijs en mee zouden willen doen met dit onderzoek.

Probleemstelling/Onderzoeksvraag

Rekenen is van belang bij veel vakken, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, management & organisatie en aardrijkskunde. Ieder vak rekent vaak op zijn eigen manier/wijze. Door het rekenen vakoverstijgend aan te bieden hoort het niet bij wiskunde, maar wordt het onderdeel van alle vakken. Het onderzoek is er op gericht om te kijken welk effect dit heeft voor de rekenvaardigheid van de leerlingen in de rekentoetsen en bij de genoemde vakken.

Het onderzoek

Wat wordt er gedaan:

  • beginmeting in 3 havo en 3 vwo (in mei/juni 2016) met een rekentoets bestaande uit generieke 3F opgaven en vakspecifieke rekenopgaven uit nk, sk, bio, ak, ec en mmo. Deze lln hebben geen vakoverstijgend rekenonderwijs in andere vakken gevolgd.
  • analyse van examenprogramma’s en examens havo en vwo van nk, sk, bio, ak, ec en mmo om in kaart te brengen om welke vakspecifieke rekenvaardigheden het gaat en hoe deze zich verhouden tot de generieke rekenvaardigheden uit 3F (mei-augustus 2016)
  • beschrijven van vakoverstijgende didactische aanpak en uitzetten van een leerlijn voor de gevonden rekenvaardigheden – vanaf leerjaar 1 uitgaande van behaald niveau 1F of 1S en opgezet vanaf de start van het betreffende vak tot en met het voorexamenjaar) . (mei-augustus 2016 ruwe vorm, juni-oktober 2017 definitief)
  • deze leerlijn concretiseren in lessuggesties en lesmateriaal voor de betreffende vakken voor leerjaar 3 van havo en vwo – in samenwerking met de betreffende docenten die tevens ‘geschoold’ worden in de gekozen didactische aanpak. Voor didactiek en materialen wordt gebruik gemaakt van eerder ontwikkelde producten op dit gebied (Salvo, rekenvoort etc). Deze materialen zullen vaak een update behoeven vanwege invoering van de referentieniveaus en vernieuwingen van de syllabi voor rekenen. (gedurende schooljaar 2016-2017 en gekoppeld aan het uitvoeren ervan in de lessen)
  • experiment: vakoverstijgend rekenen in de andere vakken in leerjaar 3 van havo en vwo, met de ontwikkelde aanpak en materialen (schooljaar 2016-2017 september t/m juni)
  • eindmeting in 3 havo en 3 vwo met dezelfde toets van de beginmeting mei/juni 2017.
Wat zit er in voor een deelnemende school (en wat verwachten wij)

De scholen moeten zelf al bezig zijn met ‘rekenbewust vakonderwijs’ (afstemming/discussie over rekenen in enkele vakken). Vervolgens werken zij samen met de onderzoekers aan het vormgeven van lesmateriaal, en draaien mee in een professionaliseringstraject. Als het goed loopt, zullen de resultaten van het rekenen verbeteren, zowel in de vakken zelf als ook w.b. de verplichte rekentoets. Inzet van docenten kan deels vergoed worden uit het onderzoeksgeld van NRO

Praktisch

Wanneer loopt het project? Van mei 2016 t/m oktober 2017

Voor de scholen loopt project vooral gedurende het schooljaar 2016/2017

Naast het Zaanlands Lyceum is er plaats voor 2 tot 4 andere scholen.
De vakinhoudelijke en wetenschappelijke ondersteuning komt vanuit het Freudenthal Instituut.

Reacties graag (liefst vóór 6 oktober) naar Huib van Drooge: jhvandrooge at chello.nl

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM