Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Raamwerk scholing/nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo

Raamwerk scholing en nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo

Update raamwerk juni 2023

Opdrachtgever: Ministerie van OC&W

Inhoud van dit raamwerk

Dit vernieuwde raamwerk beschrijft de gewenste inhoud van scholing en nascholing voor docenten rekenen/gecijferdheid in vo/mbo. Dit wordt gedaan in de vorm van bekwaamheidseisen, die gezamenlijk de basis voor een volwaardig scholingsaanbod vormen.

In Hoofdstuk 1 – Achtergrond – worden in de paragraaf Inleiding de context en de werkwijze geschetst van de actualisatie van het Raamwerk uit 2014. In de paragraaf Opleiding en (na)scholing wordt beschreven wat de positie is van rekenen/gecijferdheid in de initiële lerarenopleiding en nascholing.

In Hoofdstuk 2 – Bekwaamheidseisen – wordt het bekwaamheidsprofiel van de docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo geschetst op hoofdlijnen in de vorm van bekwaamheidseisen op vier gebieden: vakinhoudelijke kennis, vakdidactische kennis, vakdidactische vaardigheden (kunde), pedagogische kennis en vaardigheden en de docent als professional.

In Hoofdstuk 3 – Uitwerking bekwaamheidseisen – wordt het bekwaamheidsprofiel verder geconcretiseerd en worden de eisen in detail uitgewerkt. Deze uitwerking vormt de kern van de kennis en vaardigheden van de professionele docent rekenen/gecijferdheid en vormt de basis voor (na)scholing. In de concretisering is bij elk eis voorbeeldmatig aangegeven op welke manier de betreffende bekwaamheid zichtbaar gemaakt kan worden.

Professionaliserings-aanbod

Dit Raamwerk geeft ondersteuning bij het uitlijnen van professionaliseringsaanbod voor rekenen/gecijferdheid in zowel vo als mbo. Vanaf 2014 is er aanbod ontstaan, van zowel hogescholen als andere aanbieders. Overigens wordt het Raamwerk ook gebruikt als bron bij de wettelijk vastgestelde conversietabel vakken vo (rekenen vo).

Hogescholen
Andere aanbieders
  • Diverse mbo-instellingen hebben eigen professionaliseringsaanbod (waaronder ROCvA/ROCvF, ROCvTwente, e.a.)
  • Rekencollectief mbo

Een meer actueel en gedetailleerd overzicht van aanbieders die zich richten op het mbo is te vinden bij het kennispunt Taal en Rekenen mbo.

Verwijzingen

  • Wijers, M., Munk, F., Jonker, V. and Hoogland, K. (2023). Raamwerk scholing en nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo (PDF). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  • Van Groenestijn, M. and Jonker, V. (Eds.). (2014). Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo. Bouwstenen voor deskundig rekenonderwijs in VO en MBO (PDF). Utrecht: Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht/ELWIeR.
  • Raamwerk docent basisvaardigheden, 2016 (Volwasseneneducatie)
  • Achtergrond bij deze update

ELWIeR en Ecent als één STEM