Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Netwerk Lerarenopleiders Digitale Geletterdheid

| PO |

Landelijke samenwerking opleidingsdocenten van de Pabo w.b. digitale geletterdheid

hashtag#NLDG op linkedin

Contactpersoon: Gerard Dummer

Tijdens Velon 2024 presenteerde dit netwerk leeruitkomsten w.b. digitale geletterdheid voor de pabo (een rondetafelbijeenkomst).

Leergebied digitale geletterdheid

1. Je ontwerpt zelfstandig betekenisvol onderwijs voor het leergebied digitale geletterdheid voor je klas, voert dit uit en evalueert dit
2. Je beheerst de vaardigheden van de leerlijn digitale geletterdheid op een niveau hoge dan vastgesteld voor het basisonderwijs.
3. Je past je kennis over media-ontwikkeling toe ten behoeve van het pedagogisch handelen in de klas en zet deze in je rol als gesprekspartner met opvoeders en professionals.

Digitale didactiek

4. Je ondersteunt, verrijkt en verbreedt het leerproces van leerlingen doordat je beredeneerd en onderbouwd passende digitale technologische (leer)middelen wanneer nodig kan inzetten
5. Je weegt verschillende waarden met betrekking tot de inzet van digitale technologische (leer)middelen bij leerlingen af, relateert deze aan de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school.
6. Je reflecteert op de inzet van digitale technologische (leer)middelen en de meerwaarde daarvan voor het leerproces.

Organiseren met digitale technologie

7. Je ondersteunt je klassenmanagement, vergroot je differentiatiemogelijkheden en registreert de voortgang van de leerlingen met b hulp van digitale technologische (leer)middelen
8. Je brengt en houdt de digitale technologische infrastructuur in de eigen klas op orde.
9. Je communiceert op een verantwoorde en professionele manier met behulp van digitale technologische (leer)middelen.

Professionalisering

10. Je zet digitale middelen in om mondiale technologische ontwikkelingen te volgen en aandachtsgebieden vast te stellen voor zijn eigen professioneel handelen.
11. Je onderzoekt samen met collega’s in de school nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid uit en probeert deze toe te passen in de klas.
12. Je kunt je visie op goed onderwijs verwoorden in relatie tot de inzet van digitale technologische (leer)middelen en kan aangeven hoe je visie de inzet van deze middelen beïnvloedt.

General
1. You independently design, implement and evaluate meaningful teaching for the digital literacy learning area for your class
2. You master the skills of the digital literacy learning line at a level higher than established for primary education.
3. You apply your knowledge of media development for the benefit of pedagogical action in the classroom and put it into your role as interlocutor with educators and professionals.

Teaching and learning materials
4. You support, enrich and broaden pupils’ learning by being able to use reasoned and substantiated appropriate digital technological (learning) resources when needed
5. You weigh various values with regard to the use of digital technological (learning) resources with pupils, relate these to the pedagogic and didactic principles of the school.
6. You reflect on the use of digital technological (learning) resources and their added value for the learning process.

Management skills
7. You support classroom management, increase differentiation opportunities and record student progress with b help of digital technological (learning) tools
8. You bring and keep the digital technology infrastructure in order in your own classroom.
9. You communicate responsibly and professionally using digital technological (learning) resources.

Professional development
10. You use digital tools to monitor global technological developments and identify areas of concern for his own professional action.
11. You explore with colleagues in the school new developments in digital literacy and try to apply them in the classroom.
12. You can articulate your vision of good education in relation to the use of digital technological (learning) resources and can indicate how your vision influences the use of these resources.

ELWIeR en Ecent als één STEM