Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Werkgroepenronde 2

13:30 – 14:45 – Werkgroepenronde 2

WG09: Ronald Keijzer | Michiel Veldhuis
WG10: Petra Hendrikse | Jeffrey van Welsen
WG11: Els Meuldijk | Irene van Stiphout
WG12: Elise Quant | Jony Heerink | Jeanna de Haan
WG13: Netwerk NLT-didactici | Jenneke Krüger
WG14: Alice Veldkamp | Talitha Tijsterman
WG15: Monica Wijers | Vincent Jonker | Michiel Doorman
Onderzoeksvragen voor de lerarenopleiding: NVORWO onderzoeksagenda
Wat moet er bovenop de basis voor de, op het gebied van rekenen/wiskunde, getalenteerde leraar in opleiding?
Didactiek van informatieverwerking en statistiek
Stand van zaken 3TU lerarenopleiding ‘Ontwerpen’
Interdisciplinariteit in lerarenopleidingen: welke betekenis geven we daaraan?
Plastic soep in Escape Boxen
Environmental SSI in mathematics and science teacher education
pabo wis
pabo wis
1eg | 2eg wis
2eg wis
2eg sci
1eg | 2eg sci
1eg | 2eg wis sci

 

2eg wis
Ronald Keijzer (Hogeschool iPabo) en Michiel Veldhuis (Hogeschool iPabo en NVORWO)
De NVORWO (Nederlandse Vereniging ter Ontwikkeling van het RekenWiskundeOnderwijs) wil onderzoek stimuleren dat de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs ten goede komt. Daartoe is een opdracht uitgezet om een onderzoeksagenda samen te stellen. In deze werkgroep laten we zien hoe verschillende doelgroepen betrokken zijn om bij te dragen aan de onderzoeksagenda. We laten ook zien tot welke onderzoeksagenda dit geleid heeft.

In de werkgroep gaan we na welke onderzoeksvragen en thema’s uit de onderzoeksagenda op het pad van de lerarenopleiding liggen en hoe hieraan gewerkt kan worden. Omdat het daarbij ook om vragen en thema’s gaat die het reken-wiskundeonderwijs overstijgen, nodigen we lerarenopleiders van alle STEM-vakken expliciet uit om aan te sluiten.

pabo wis
Petra Hendrikse en Jeffrey van Welsen (KPZ)
Ja, de kennisbasis is de basis en ja er moet nog iets bij….., namelijk de verdieping op de basis voor de talentvolle wiskundige. Pabostudenten met een reken-wiskundetalent worden op dit moment in hun studie onvoldoende uitgedaagd. In een gehonoreerd Comenius project wordt onderwijs(materiaal) ontwikkeld voor de talentvolle reken-wiskunde pabostudent. Het gaat hierbij om zowel opdrachten als instructievideo’s. Wij willen onderwijsaanbod voor de talentvolle reken-wiskundestudent ontwikkelen dat dezelfde wiskundige kerninzichten centraal heeft staan als het reguliere aanbod, maar dat toewerkt naar een hoger wiskundeniveau. Het deelgebied daarbij is meten/meetkunde. De vragen die daarbij rijzen, zijn:

  • Hoe ver ga je met verdiepen bij iemand die in de breedte wordt opgeleid?
  • Welk doel streef je bij de verdieping na? Willen we de studenten op het gebied van eigenvaardigheid verder brengen? Willen we de studenten leren hoe ze hun talent kunnen inzetten voor de sterke leerling? Of ook voor de reguliere of zelfs zwakke leerling?

In deze workshop geven wij onze voorlopige antwoorden op deze vragen. We illustreren onze antwoorden aan de hand van ontwikkeld materiaal voor de module meten/meetkunde. Het gaat hierbij om zowel de opdrachten als de instructievideo’s, die zijn ontwikkeld in het project. De deelnemers aan de workshop worden uitgedaagd hun eigen antwoord te formuleren en ook dit antwoord toe te lichten aan de hand van het geïllustreerde materiaal. We hopen uiteindelijk tot een visie te komen tot hoe het talent van de sterke rekenaar/wiskundige tot ontplooiing kan worden gebracht, zodat leerlingen gaan profiteren.
De opbouw van de workshop ziet er als volgt uit:

  1. Korte introductie op het thema ‘talent voor wiskunde’ en op het project
  2. In een circuit bekijken de deelnemers de materialen
  3. De deelnemers formuleren hun antwoord
  4. Uitwisseling van de antwoorden en argumenten
  5. Als groep beantwoorden we de vraag ‘hoe moet de verdieping op de basis eruit zien voor de getalenteerde studenten op het gebied van meten/meetkunde?’.
1eg | 2eg wis
Els Meuldijk (Hogeschool Saxion) en Irene van Stiphout (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
De Samenwerkingsgroep Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads (SLW) schrijft boeken voor alle bachelor lerarenopleidingen wiskunde in Nederland. Aan de serie didactiekboeken wordt binnenkort het deel ‘Informatieverwerking en Statistiek’ toegevoegd. In deze werkgroep presenteren we de opzet van het boek en gaan aan de hand van een hoofdstuk in op de manier waarop dit boek gebruikt kan worden in didactieklessen. Daarnaast vragen we om feedback en wensen voor aanpassingen van de publicatie en/of aanbevelingen aan de SLW.
2eg wis
Elise Quant (TU/e),  Jony Heerink (Universiteit Twente) en Jeanna de Haan (TU Delft)
Sinds iets meer dan 5 jaar bieden de 3TU lerarenopleidingen een nieuwe variant aan, namelijk de variant ‘Ontwerpen’. Een mooi moment om de balans op te maken! Deze variant van de eerstegraads lerarenopleiding leidt op tot een eerstegraadsbevoegdheid voor O&O en NLT plus een onderbouwbevoegdheid voor een ander vak, bijv. wiskunde of natuurkunde. We gaan in op de doelen van de opleiding, de doelgroep, de inhoud van het traject & de samenwerking met de Stichting Technasium en 3TU verband. Ook zullen we delen hoe het onze alumni tot nu toe vergaat. Tot slot willen we met de deelnemers in gesprek over een aantal dilemma’s rond dit traject.
2eg sci
Netwerk NLT-didactici | Jenneke Krüger
Twee citaten met betrekking tot huidige plannen voor onderwijshervorming en een citaat uit het huidige examenprogramma van NLT.

“Het curriculum biedt dan ook voldoende kaders voor innovatief, toekomstgericht en interdisciplinair (bèta)onderwijs.”(Jetnet oktober 2019) “Van mono- tot transdisciplinair: niet kiezen is verliezen.”(lkca, mei 2019). “De kandidaat kan relevante conceptuele kennis en benaderingen uit in ieder geval de aardwetenschappen, de biologie, de natuurkunde, de scheikunde en de wiskunde gebruiken om interdisciplinaire vraagstukken te analyseren[..].De kandidaat kan daarbij reflecteren op de rol van de verschillende disciplines bij een interdisciplinaire aanpak;”(examenprogramma NLT vwo, 2011)

Interdisciplinariteit is een buzzwoord, zeker ook in teksten rond vernieuwing in het voortgezet onderwijs. NLT (natuur, leven, technologie) loopt voorop, het is ingevoerd in 2007 als interdisciplinair bètavak, bij voorkeur gegeven door een team van eerstegraads docenten uit verschillende bètadisciplines (zie www.betavak-nlt.nl ). Als we willen nadenken over wat meer interdisciplinariteit in het voortgezet onderwijs voor gevolgen heeft voor lerarenopleidingen, is het logisch om te kijken naar een interdisciplinair vak als NLT.

Wat betekent dat nu eigenlijk: interdisciplinariteit, een interdisciplinair vak, interdisciplinair werken? Daar moet duidelijkheid over zijn, voor er gepraat wordt over consequenties voor lerarenopleidingen. Die duidelijkheid proberen we in deze werkgroep te bereiken, misschien komen we zelfs aan wat consequenties voor de opleidingen toe.

1eg | 2eg sci
Alice Veldkamp (lerarenopleider biologie, FI/UU) en Talitha Tijsterman (educatief medewerker Naturalis & docent in opleiding UU)
Escape rooms zijn een wereldwijde hype in het onderwijs. In Nederland hebben docenten zoals Joris Koot en Anne de Groot met workshops en het platform www.escapetheclassroom.nl, docenten laten kennismaken met escape rooms (ook wel ‘escape games’ genoemd).

Het doel in escape rooms is vaak een ‘escape’, een ‘break in’ of het oplossen van een raadsel. Kunnen escape games worden ingezet om leerlingen te laten nadenken over maatschappelijke vraagstukken, zoals het probleem van plastic in de natuur? In deze workshop gaan we dat ervaren door het spelen van ‘Plastic Soep’, een escape room met behulp van escape boxen, zie foto. Na het spelen bespreken we de ervaringen. Deze worden aangevuld met resultaten uit onderzoek over escape rooms in het onderwijs. Vragen die aan de orde komen zijn: wat waarderen docenten en leerlingen aan escape rooms? Voor welke doelen zijn escape rooms geschikt? Wat leren leerlingen ervan?

De ontwikkelde escape boxen en inhouden zijn het resultaat van opeenvolgende leerling- en studenten projecten.

1eg | 2eg wis sci
Monica Wijers, Vincent Jonker en Michiel Doorman (Universiteit Utrecht, FI)
In deze workshop laten we zien hoe je met concrete lesmaterialen  bij maatschappelijke vraagstukken (socio-scientific issues), zoals duurzaamheid en leefmilieu kunt werken aan een kritische houding, maar ook het kunnen/leren toepassen van statistische kennis en inzicht.

In Nederland hebben we in het wiskunde-curriculum nu ook meer aandacht voor ‘big data’, en dit betekent voor leraar en lerarenopleider een nieuwe mogelijkheid om wiskunde vaardigheden in te zetten in een ‘betekenisvolle setting’.

 

 

 

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website