Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Self-efficacy

| PO | VO | MBO |

In deze alert vindt u een beknopte bespreking van het volgende onderzoeksartikel over het effect van leerstrategieën en self-efficacy op de resultaten in een online wiskunde cursus:
Wadsworth, L. M., Husman, J., Duggan, M. A. and Pennington. (2007). Online Mathematics Achievement: Effects of learning strategies and self-efficacy. Journal of Developmental Education, 30(3).

Algemeen

Steeds meer lesmateriaal en cursussen worden online aangeboden. Ook lerarenopleidingen  maken in toenemende mate gebruik van online materiaal in diverse vormen: cursussen, kennisbanken. Een vraag die dan opkomt is welke leerstrategieën en motivatie-aspecten invloed hebben op het succes en de prestaties van de studenten in dergelijke leeromgevingen. Een aspect van motivatie dat in het bijzonder van belang blijkt voor het studie-succes in een online setting is ‘self-efficacy’. Self-efficacy wordt omschreven als het vermogen en de overtuiging om adequaat en efficiënt te handelen in een gegeven situatie. Dit wordt verhoogd door het beschikken over effectieve leerstrategieën.

Bespreking
Nederlandse samenvatting
Uit onderzoek blijkt dat self-efficacy en een vloeiend en flexibel repertoire van leerstrategieën belangrijke factoren zijn voor leren en presteren. Naar de effecten van deze factoren op het behalen van leerresultaten in een on-line leeromgeving is nog weinig onderzoek gedaan. Dit onderzoek levert het bewijs van een relatie tussen leerstrategie, motivatie, self-efficacy en prestatie in een online leeromgeving. De resultaten indiceren dat vier typen leerstrategieën – motivatie, concentratie, informatieverwerking en zelftesten- en self-efficacy 42% van de variantie in eindresultaat op een wiskunde test voorspellen.

Aanleiding van het onderzoek
De trend op Amerikaanse universiteiten is om steeds meer cursussen aan studenten aan te bieden via web-based onderwijzen door online instructie. Hoewel deze vorm van onderwijs in opkomst is is nog heel weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van leerstrategieën en de effecten daarvan op het leren van studenten in een online leeromgeving. Nader onderzoek kan behulpzaam zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van toekomstige online cursussen.

Theoretische achtergrond
Studenten hebben meer kans om succesvol te zijn wanneer zij de overgang maken van middelbaar naar hoger onderwijs als zij zich een breed repertoire van leerstrategieën eigen hebben gemaakt.  Leerstrategieën zijn: ‘gedachten, gedragingen, overtuigingen en emoties die bijdragen aan het verwerven, begrijpen en de transfer van nieuwe kennis en vaardigheden’. Voor docenten is het van belang te weten welke leerstrategieën van belang zijn bij een bepaalde cursus en op welke manier zij deze kunnen verweven in hun cursus. De vraag is welke leerstrategieën het mest bruikbaar zijn in een online leeromgeving. Uit onderzoek blijkt dat studenten die online cursussen volgen waarin zelfregulerings-leerstrategieën worden aangeboden een positievere motivatie en meer zelfsturing hebben dan studenten die dit niet aangeboden hebben gekregen.
Motivatie is een sleutelcomponent voor effectieve leerders. Het wordt beïnvloed door self-efficacy: ‘het vermogen en de overtuiging om adequaat en efficiënt te handelen in een gegeven situatie ‘ . Effectieve leerstrategieën verhogen de self-efficacy van studenten.

Onderzoeksvraag
Welke van de leer-, motivatie- en zelfregulatie-strategieën, die door onderwijsonderzoekers als cruciaal worden beschouwd voor de educatieve ontwikkeling van studenten, hebben invloed op studentprestaties als de instructie wordt gegeven in een online leeromgeving?

Opzet / methode van het onderzoek
Studenten die meewerkten aan het onderzoek namen deel aan een online wiskunde cursus op een universiteit. Zij waren verplicht de cursus te volgen aangezien hun prestaties op andere en/of eerdere testen onvoldoende waren. 89 studenten hebben alle vragenlijsten ingevuld. Weinstein’s model (2000) is een middel om de vaardigheden die nodig zijn voor academisch succes te identificeren. In het model komen de volgende aspecten aan de orde: zelfconcept, factoren van individuele verschillen, leerhistorie, vaardigheden, wil en zelf-regulatie. Om deze factoren te meten wordt gebruikt gemaakt van de LASSI: Learning and Study Strategies Inventory. Voor het meten van self-efficacy wordt een aparte vragenlijst gebruikt.

Belangrijkste resultaten

  • Tussen mannen en vrouwen is er geen verschil in eindresultaten. Er is wel verschil als het gaat om motivatie: vrouwen zijn meer gemotiveerd.
  • Studenten die hoog scoren op self-efficacy, motivatie, concentratie, informatieverwerking en zelftest-strategieën haalen een hoger eindresultaat dan studenten die lager scoren op deze onderdelen.
  • Hoe meer een student gebruik maakte van zelftesten hoe lager het eindresultaat

Conclusies en discussiepunten

  • De scores op self-efficacy, motivatie, concentratie, informatieverwerking en zelftest- strategieën voorspellen de hoogte van het eindresultaat op de test.
  • Leervaardigheden en leerstrategie-instructie moeten onderdeel uitmaken van online cursussen.
  • Onderwijs in het aanleren en ontwikkelen van leerstrategieën aan studenten levert een bijdrage aan het verhogen van hun leerprestaties.

Verder onderzoek is nodig naar het belang van elke strategie afzonderlijk en hoe elke strategie het meest effectief kan worden gebruikt in een online leeromgeving.

Betekenis voor de onderwijs- en/of opleidingspraktijk
Uit dit onderzoek blijkt het belang van leerstrategieën en self-efficacy voor de leerprestaties van studenten in een online leeromgeving. Directe instructie heeft invloed op deze factoren. Realistische voorbeelden en praktijkopdrachten waarin studenten wordt geleerd hoe ze deze strategieën kunnen gebruiken in een online leeromgeving kunnen een bijdrage leveren aan het succesvol deelnemen aan online cursussen. Ook het inbouwen van feedback in online cursussen kan hieraan een bijdrage leveren.

Verwijzingen

  • Wadsworth, L. M., Husman, J., Duggan, M. A. and Pennington. (2007). Online Mathematics Achievement: Effects of learning strategies and self-efficacy (PDF) Journal of Developmental Education, 30(3). . Welke van de leer-, motivatie- en zelfregulatie-strategieën, die door onderwijsonderzoekers als cruciaal worden beschouwd voor de educatieve ontwikkeling van studenten, hebben invloed op studentprestaties als de instructie wordt gegeven in een online leeromgeving?

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM