Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

WiVa beroepsregister

Hieronder een bericht dat door Marianne Lambriex (Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren) werd verspreid over de tussenstand van het Beroepsregister WiVa (‘wiskundeleraar vakbekwaam’).

Het bevat een oproep voor docenten po, vo, mbo.

BEROEP: LERAAR!

DE HERIJKING VAN DE BEKWAAMHEIDSEISEN DOOR DE ONDERWIJSCOÖPERATIE

De komende maanden gaan de vakbonden en vakverenigingen van leraren die met elkaar De Onderwijscoöperatie (voorheen SBL) vormen aan de slag met een heldere beschrijving van het beroep leraar en de eisen die tenminste moeten worden gesteld aan diegenen die het beroep (willen) uitoefenen. De leden van De Onderwijscoöperatie nodigen u uit  hier aan mee te werken. In deze folder leest u wat dat inhoudt en wat u kunt doen om een bijdrage te leveren.

De Onderwijscoöperatie

Sinds maart 2011 bestaat De Onderwijscoöperatie. Dit is een samenwerkingsverband van AOb, CNV Onderwijs, CMHF, het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen VO (PVVVO) en BON. Gezamenlijk staan deze organisaties voor een versterking van het beroep leraar. Het doel: een sterke beroepsgroep. Met u en voor u, dat is het motto.

Drie speerpunten van de Onderwijscoöperatie
Goede leraren zijn cruciaal voor goed onderwijs. Om de kwaliteit van het leraarschap te waarborgen richt de  Onderwijscoöperatie zich op drie zaken:

  • De beroepsstandaard  van de leraar. De Onderwijscoöperatie helpt bij het stellen van kaders en het ontwikkelen van normen die de kwaliteit van het vak waarborgen: wat moet een leraar precies kennen en kunnen om een goede leraar te zijn?

De Onderwijscoöperatie neemt ook de verdere professionalisering onder de loep: welke opleidingen en nascholingscursussen dragen hieraan bij en hoe kan een lerarenregister de beroepskwaliteit versterken.

  • De professionele ruimte van de leraar. De Onderwijscoöperatie wil een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de leraar : krijgt hij ruimte om als professional zijn vak goed uit te oefenen? Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig en hoe kan hij zich verder ontwikkelen?
  • Het imago van het beroep. De onderwijscoöperatie wil het beroep van leraren positief voor het voetlicht brengen. Leraren zijn trots op hun vak en willen dat graag uitdragen.

Herijking bekwaamheidseisen

De bekwaamheidseisen van de wet Beroepen in het Onderwijs zijn aan herijking toe.

Centraal staat de vraag: wat houdt het in om leraar te zijn en wat moet iemand tenminste weten en kunnen om het beroep verantwoord uit te oefenen?

In 2004 heeft de Stichting Beroepskwaliteit en ander Onderwijspersoneel (SBL, vanaf 2011 omgevormd  tot de Onderwijscoöperatie) voor het eerst een antwoord gegeven op deze vragen. De inhoud en de opdracht van het lerarenberoep en de bekwaamheid die daarvoor nodig is, zijn gedefinieerd in zeven onderwijscompetenties. Voor elke competentie is beschreven wat de leraar tenminste moet weten en kunnen: de bekwaamheidseisen. De overheid heeft destijds het voorstel van SBL grotendeels overgenomen.

Vanaf augustus 2006 is de Wet BIO van kracht en hebben de bekwaamheidseisen een wettelijke basis. In de wet is ook vastgelegd dat de beroepsgroep tenminste eens per zes jaar de gelegenheid heeft de bekwaamheidseisen te herijken en waar nodig bij te stellen. De eerste termijn van zes jaar loopt af in het voorjaar van 2012.

De Onderwijscoöperatie heeft nu de opdracht de herijking van de bekwaamheidseisen gereed te hebben in het voorjaar 2012. Wij willen dat samen met u doen. In het voorstel voor de bekwaamheidseisen  moet de stem van de leraar duidelijk, herkenbaar en representatief doorklinken. Daarom deze uitnodiging aan u: doe mee!

Wat en hoe

Herijken houdt in dat de bestaande beschrijving van beroepsbekwaamheid (momenteel  zeven SBL onderwijscompetenties) en de bekwaamheidseisen kritisch tegen het licht worden gehouden met het oog op verbeteren en actualiseren. De werking van de Wet BIO en de bekwaamheidseisen is de afgelopen zes jaar op verschillende manieren geëvalueerd en er zijn verschillende aanbevelingen gedaan voor verbetering. Ook bij veel leraren zelf leeft het idee dat het goed is om de essentie van het beroep en de beroepsbekwaamheid duidelijker en concreter te formuleren. Dat gaat dus gebeuren. In twee etappes.

Eerst wordt in samenspraak met een representatieve groep van ongeveer 100 leraren uit po, vo en mbo een voorstel gemaakt. Het is de bedoeling dat die eerste etappe in de maanden vóór en na de zomervakantie van 2011 is afgerond.

De tweede etappe is het op gang brengen van het gesprek in de praktijk zelf. Na de zomervakantie wordt dat gesprek georganiseerd. In scholen, met regionale en landelijke bijeenkomsten en via internet. Naast leraren zelf kunnen ook werkgevers, schoolleiders, ouders, leerlingen en lerarenopleiders deelnemen aan dit gesprek. Het commentaar uit dit gesprek wordt verwerkt, en weer voorgelegd aan de groep van 100 leraren. Het uiteindelijke voorstel wordt vervolgens formeel vastgesteld door het bestuur van De Onderwijscoöperatie en ingediend bij de Minister van OCW. Die beslist over dit voorstel.

Meedoen

De resonansgroep  van 100 leraren die het nieuwe voorstel gaat formuleren, bestaat uit leraren uit alle sectoren van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, inclusief de verschillende vormen van speciaal onderwijs. U kunt hieraan deelnemen als u:

  • leraar bent en met enthousiasme uw beroep uitdraagt;
  • bevoegd bent en serieus werk maakt van het onderhouden van uw bekwaamheid;
  • vindt dat de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening gewaarborgd moet worden;
  • tijd wilt investeren om u te verdiepen in dit onderwerp en in uw eigen school hierover met collega’s in gesprek wilt gaan.

U kunt u aanmelden bij de vakbond of vakvereniging waarvan u lid bent

Inzet en vergoeding

De resonansgroep van leraren komt vijf keer  bij elkaar. In 2011 twee maal voor de zomervakantie en tweemaal daarna. De laatste bijeenkomst is in januari 2012. De bijeenkomsten vinden plaats van 17.30 tot 21.00 uur, voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. In het najaar wordt het gesprek met de collega’s in de eigen school georganiseerd, daar wordt hulp bij geboden. Tussen de bijeenkomsten door wordt het contact onderhouden via de interne website van de onderwijscoöperatie. Voor uw werk in de resonansgroep ontvangt u een vergoeding.

Jonker, V., Lambriex, M., Van der Veen, N., & Wijers, M. (2008). WiVa. Wiskundeleraar Vakbekwaam.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM