Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Techniek 15+

Techniek 15 + was een landelijk project (2000-2002) waarin verschillende instituten en een groot aantal technische vervolgopleidingen samenwerkten. Het heeft allerlei vormen van creatieve en ontwerpende opdrachten ontwikkeld als onderdeel van de bètavakken in de bovenbouw. Scholen werkten samen in regionale verbanden, gegroepeerd rond lerarenopleidingen en universiteiten.

Hoofddoel van het samenwerkingsproject was, havo/vwo-leerlingen te motiveren voor techniek en voor technische vervolgopleidingen/beroepen door inbedding van ontwerponderwijs in de tweede fase havo/vwo.

 

Er dreigt in Nederland een structureel tekort aan afgestudeerde technici. Technische vervolgopleidingen kampen al jaren met een gestaag dalende instroom en landelijke of regionale voorlichtingscampagnes lijken nauwelijks effect te hebben op het keuzegedrag van leerlingen. Een substantieel deel van de technologisch getalenteerden in het voortgezet onderwijs kiest voor niet technische vervolgstudies. Dit geldt voor meisjes in nog sterkere mate dan voor jongens. Voorlichtingscampagnes ter verbetering van het techniekimago sorteren nauwelijks effect. Duidelijk is dat het keuzegedrag van leerlingen voor studie en beroep in belangrijke mate wordt bepaald door “ervaring”. Vandaar de keuze in Techniek 15 +, leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op een motiverende wijze met techniek in aanraking te brengen.

Belangrijk is dat leerlingen tijdens hun schoolloopbaan actief kennis maken met de voor technici kenmerkende denkwijzen en probleembenaderingen. Enerzijds moet dit de keuze voor technische vervolgstudies stimuleren, anderzijds moet door zelfselectie een verkeerde keuze voorkomen worden. Het komt te vaak voor dat “spijtoptanten” na een of twee jaar technische studie teleurgesteld afhaken.

Om dit te bereiken dient onderwijs te worden ontwikkeld dat leerlingen in de tweede fase helpt inzicht te krijgen in eigen capaciteiten, interesse en affiniteiten voor technische beroepen en vervolgstudies.

Om zijn doel te bereiken ontplooide Techniek 15+ verschillende activiteiten:

  • Ontwikkeling van ontwerpmodulen voor gebruik in de vakken Algemene Natuurwetenschappen, Biologie, Natuurkunde en Scheikunde, aansluitend bij de door de SLO ontwikkelde leerlijn.
  • Loopbaanoriëntatie (LOB), gekoppeld aan de ontwerpactiviteiten in de klas.
  • Deskundigheidsbevordering van de docenten van de betrokken vakken door het ontwikkelen en aanbieden van regionale nascholing.
  • Vorming van een landelijk netwerk van regionale samenwerkingsverbanden tussen vo-scholen, vervolgopleidingen en bedrijfsleven ter ondersteuning en stimulering van de techniekactiviteiten op de scholen

Techniek 15+ ontwikkelde ontwerpmodulen voor gebruik in de vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde. Er is een Techniek 15+ internetsite gemaakt voor ondersteuning van leerlingen en docenten bij ontwerpactiviteiten, deze site is nog steeds beschikbaar. Lesmateriaal van Techniek 15+ is ook verkrijgbaar via de ledenservice van de NVON.

Voor meer uitleg en een reeks activiteiten voor natuurkunde zie Technisch ontwerpen, de ontwerp-cyclus op www.natuurkunde.nl.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM