Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Reken je Rijk

Op zater­dag 13 oktober 2018 organi­seert de werk­groep Geschie­denis van de Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren het symposi­um ‘Reken je Rijk’.

Het symposi­um zal van 10:00 uur tot 16:00 uur plaats­vinden in verga­dercen­trum Domstad in Utrecht.

Er zijn op het symposi­um vier lezin­gen:

  • Over de geschie­denis van realis­tisch rekenen
  • Lenin­gen ten tijde van de VOC
  • Middel­eeuwse handels­proble­men
  • Schat­ten uit de rekenka­mer van Archime­des

Spre­kers zijn Marc van Zanten (SLO), Christi­aan van Bochove (Radboud Univer­siteit), Marjo­lein Kool (Hoge­school Utrecht) en Martin Kindt (Univer­siteit Utrecht).

Nadere informa­tie over dit symposi­um is na de zomerva­kantie te vinden op www.nvvw.nl.

ELWIeR en Ecent als één STEM