Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Verschenen: De Meetkunst van Albrecht Dürer

Al­brecht Dürer (1471–1528) was niet alleen een begena­digd schil­der en teke­naar. Hij was ook een gedre­ven liefheb­ber van de meetkun­de. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij een lijvig meetkun­deboek ‘bestemd voor kunst­liefheb­bers’. Daarin laat hij zien dat hij veel heeft geleerd van de Griekse wiskun­digen uit de Oudheid.

 

De aanpak van Al­brecht Dürer is echter vooral intuï­tief. Bewij­zen en bereke­ningen ontbre­ken in zijn fraai geïllu­streer­de werk. Naast enkele interes­sante krommen behan­delde Dürer ook regelma­tige veelhoe­ken en veel­vlakken en was hij een van de eersten, zo niet de eerste, die uitsla­gen van ruimte­lijke vormen ont­wierp. In deze Zebra worden een aantal fragmen­ten uit zijn werk nader bekeken en uitge­diept.

 

Inhoudsopgave
1. Wie was Albrecht Dürer?
2. Spiralen
3. Ellips en parabool
4. Regelmatige veelhoeken
5. Mozaïeken en kransen
6. Veelvlakken
7. Verdubbeling van de kubus
8. Intermezzo: cirkels en bollen
9. Een geheimzinnig veelvlak en Uitwerkingen en Antwoorden

 

Auteur: Martin Kindt
Uitgeve­rij: Epsilon uitga­ven
Bedoeld voor: Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo
Aantal pagina’s: 60
ISBN: 978 90 5041 175 2
Prijs: € 10,=

 

Auteur

Martin Kindt was leraar, docent leraren­oplei­ding, leer­planont­wikke­laar en onder­zoeker. Ook na zijn pensi­oen is hij nog actief medewer­ker van het Freuden­thal Insti­tuut.

ELWIeR en Ecent als één STEM