Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Moving towards understanding: Reasoning about graphs in primary mathematics education

Proefschrift van Carolien Duijzer, Universiteit Utrecht

Bewegend leren: Het creëren van afstand-tijdgrafieken met je lichaam en het redeneren daarover.

Samenvatting

In onze huidige samenleving worden we voortdurend geconfronteerd met een overvloed aan grafisch gerepresenteerde informatie. Grafieken waarin een continue verandering is weergegeven, zoals temperatuur of beweging, vragen in het bijzonder om het nodige inzicht. Het is dan ook van belang om al op jonge leeftijd inzicht te ontwikkelen in zowel de formele aspecten van grafieken als het ontwikkelen van de wiskundetaal die gebruikt wordt om over deze grafieken te spreken. Deze complexe vaardigheden worden ook wel aangeduid met hogere-orde vaardigheden (HOV). Het onderwijzen van HOV wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het reken-wiskundeonderwijs in de 21ste eeuw. Terwijl internationaal wordt benadrukt om de fundamenten voor HOV op jonge leeftijd te leggen, wordt in het Nederlandse basisonderwijs aan HOV vrijwel geen aandacht besteed. Het eerste doel van dit promotieonderzoek was te onderzoeken of, en in hoeverre, wiskundige activiteiten binnen het domein grafieken, meer specifiek afstand-tijdgrafieken, het redeneren van leerlingen over deze grafieken kan stimuleren. Een tweede doel van dit onderzoek was nagaan wat de rol was van embodied ervaringen in het stimuleren van het redeneren over de wiskundige concepten gerelateerd aan afstand-tijdgrafieken. Het derde en laatste doel van dit promotieonderzoek was onderzoeken in hoeverre een interventie gericht op grafisch redeneren ook HOV kan stimuleren binnen een ander wiskundig domein, namelijk algebra.

Aanbevelingen voor de onderwijsparktijk

Overgenomen uit: volgens-bartjens.nl/art/50-6613_Van-beweging-naar-begrip-redeneren-over-grafieken-in-het-reken-wiskundeonderwijs:

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de onderwijspraktijk. Een eerste aanbeveling is dat we leerlingen meer fysieke mogelijkheden kunnen bieden tijdens de wiskundeles om zo wiskundige HOV te stimuleren. Hierbij is het van belang op zoek te gaan naar juist die fysieke ervaringen die ook daadwerkelijk een connectie hebben met het te leren wiskundige concept. Dit gaat verder dan enkel het aanbieden van fysieke activiteiten. Vanuit theorieën die uitspraken doen over embodied cognitie kunnen we stellen dat de connectie tussen de aard van de beweging en het wiskundig concept belangrijk is. Een tweede aanbeveling is om bij het aanbieden van embodied activiteiten in het stimuleren van het grafisch redeneren van leerlingen rekening te houden met de al bestaande intuïtieve ideeën van leerlingen over grafieken van beweging door op deze intuïtieve ideeën voort te bouwen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van technologie, waaronder bewegingssensoren. Het is hierbij van belang dat leerkrachten ondersteund worden in het gebruik van technologie in het basisonderwijs, waaronder het gebruik van bewegingssensoren, en dat dit verder gefaciliteerd wordt door de leeromgeving zo in te richten dat de bewegingssensor optimaal ingezet kan worden.

Verwijzingen

  • Duijzer, C. (2020). Moving towards understanding: Reasoning about graphs in primary mathematics education (PDF proefschrift). Utrecht: Utrecht University.
  • Duijzer, A. C. G., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M. and Doorman, L. M. (2019). Supporting primary school students’ reasoning about motion graphs through physical experiences (PDF) ZDM – International Journal on Mathematics Education, 51(6), 899–913. 10.1007/s11858-019-01072-6
  • Duijzer, A. C. G., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., Boom, J., Doorman, L. M. and Leseman, P. P. M. (2020). Moving towards understanding: Students interpret and construct motion graphs (PDF) Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 17, 25-51
  • Duijzer, A. C. G., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., Doorman, L. M. and Leseman, P. P. M. (2019). Embodied Learning Environments for Graphing Motion: a Systematic Literature Review (PDF) Educational Psychology Review, 31(3), 597-629. 10.1007/s10648-019-09471-7

ELWIeR en Ecent als één STEM