Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

The Unseen Potential of Film for Learning – Promotie Winnifred Wijnker

Promotie Winnifred Wijnker

FI Scientific Library, nr. 108. Wijnker (2021)

Proefschrift
Universiteit Utrecht

Op woensdag 23 juni a.s. om 16.15 uur zal Winnifred Wijnker promoveren op een proefschrift getiteld ‘The Unseen Potential of Film for Learning. Film’s Interest Raising Mechanisms Explained in Science and Mathematics Education’. Promotor is Paul Drijvers en co-promotor is Arthur Bakker.

Inmiddels werkt Winnifred in Leiden.

Abstract

Educatieve video is meer dan audio-visuele technologie voor kennisverspreiding. Vanuit het perspectief van filmstudies is video een krachtig instrument om interesse op te wekken – een belangrijke motor voor leren. Geïnteresseerde leerlingen leren meer, verwerken kennis dieper, en ervaren meer plezier tijdens het leren. In Nederland en daarbuiten is het interesseren van leerlingen voor natuurwetenschappen en wiskunde een lastige opgave en wij denken dat video hierin een verschil kan maken.
Dit proefschrift introduceert het film-studies-perspectief in de discussie over video in het onderwijs, om een interdisciplinaire aanpak te initiëren. Het verschuift de dominante focus van onderzoek en onderwijspraktijk van video voor kennisverspreiding naar het wekken van de interesse van leerlingen. In vier opeenvolgende studies hebben we eerst de praktijk van het gebruik van educatieve video onderzocht, waarbij we ons hebben geconcentreerd op de doelstellingen van de leerkracht en de kenmerken van de video. Ten tweede integreerden we theorieën uit verschillende disciplines om de onderliggende mechanismen van interesse in film en video te modelleren. Ten derde hebben we het model empirisch getest en gevalideerd. Ten slotte voerden we een kwalitatieve studie uit om de onderliggende mechanismen van het model beter te begrijpen en te verklaren.
De conclusie is dat het ervaren van een balans tussen goed gekozen uitdagingen en realistische mogelijkheid tot navolging cruciaal blijkt te zijn voor de ontwikkeling van interesse. Video activeert kijkers op natuurlijke wijze om deze balans te zoeken, mits goed gestructureerd. Dit proefschrift presenteert een methode voor het beoordelen van de structuur van educatieve video’s, gebaseerd op een gevalideerd interdisciplinair model van Film’s Interest Raising Mechanisms (FIRM-model). Verder biedt het een leidraad voor professionals om het educatieve gebruik van video te optimaliseren voor zijn ongeziene potentieel om interesse te wekken.

Educational video is more than audio-visual technology for knowledge dissemination. From the perspective of film studies, video is a powerful tool to evoke interest – a key engine for learning. Interested pupils learn more, process knowledge more deeply, and experience more enjoyment while learning. In the Netherlands and abroad, interesting pupils in science and mathematics is a difficult task and we believe that video could make a difference.
This dissertation introduces the film studies perspective to the discourse on video in education to initiate an interdisciplinary approach. It shifts the dominant focus of research and educational practice from video for knowledge dissemination to raising pupils’ interest. In four subsequent studies, we first explored the practice of educational video use focussing on teacher aims and video characteristics. Second, we integrated theories from multiple disciplines to model the mechanisms underlying interest in film and video. Third, we empirically tested and validated the model. Finally, we conducted a qualitative study to better understand and to explain the model’s underlying mechanisms.
In conclusion, the experience of a balance between posed challenges and coping potential proved to be crucial for interest development. Video naturally activates viewers to seek this balance, if well structured. This dissertation presents a method for assessing the structure of educational videos, based on a validated interdisciplinary model of Film’s Interest Raising Mechanisms (FIRM model). Furthermore, it offers guidance for professionals to optimize the educational use of video for its unseen potential to raise interest.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM