Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Explaining variation in mathematics achievement

Marije Huijsmans

Radboud Universiteit

Proefschrift Mei 2021

Explaining variation in mathematics achievement. Characteristics of children with and without mathematical learning difficulties. Radboud Universiteit, Nijmegen. 978-94-6421-302-7

Samenvatting

Onderzoek naar wiskunde-leerproblemen is – in vergelijking met onderzoek naar leesproblemen – vrij beperkt. Vooral de verschillende cognitieve fenotypes van de heterogene groep van wiskunde-leerstoornissen (MLD) en het subtype ontwikkelingsdyscalculie (DD) zijn onduidelijk, wat ook geldt voor de wisselwerking tussen MLD en leesstoornissen (RD). Terwijl specifieke combinaties van wiskunde en cognitieve factoren, lezen en cognitieve factoren, en wiskunde en lezen zijn onderzocht, zijn studies die alle drie de combinaties omvatten schaars. Bovendien is de kennis over de ontwikkeling – in termen van stabiliteit en verandering – bijzonder beperkt. Daarom zijn de doelen van het huidige onderzoeksproject 1) het identificeren van de gedragsprofielen van MLD en DD inclusief onderliggende cognitieve mechanismen van deze leerstoornissen (studie 1), 2) onderzoeken of gedeelde cognitieve risicofactoren (bijv. werkgeheugen, fonologische verwerkingsvaardigheden) geïdentificeerd kunnen worden om de co-morbiditeit tussen MLD en RD te verklaren (studie 3), en 3) het onderzoeken van de stabiliteit van de gedrags- en cognitieve profielen binnen de groep kinderen met MLD (studie 2 en 4).
Longitudinale studies met drie meetmomenten over 1,5 jaar (d.w.z. elke acht maanden een meting) zijn uitgevoerd bij ongeveer 300 basisschoolkinderen, in de periode dat het wiskundecurriculum verandert van basis- naar gevorderd rekenen (klas 4-5).

Abstract

Research on math learning problems is – in comparison to research on reading problems – quite limited. Especially the different cognitive phenotypes of the heterogeneous group of mathematics learning disorder (MLD) and its subtype developmental dyscalculia (DD) are unclear, which also applies for the interplay between MLD and reading disabilities (RD). Whereas specific combinations of math and cognitive factors, reading and cognitive factors, and math and reading have been investigated, studies including all three combinations are scarce. Moreover, knowledge about the development – in terms of stability and change – is especially limited. Therefore, the goals of the present research project are 1) to identify the behavioural profiles of MLD and DD including underlying cognitive mechanisms of these learning disabilities (study 1), 2) to investigate whether shared cognitive risk factors (e.g., working memory, phonological processing skills) can be identified to explain the co-morbidity between MLD and RD (study 3), and 3) to investigate the stability of the behavioural and cognitive profiles within the group of children with MLD (study 2 and 4). Longitudinal studies with three measurement points over 1.5 years (i.e., one measurement each eight months) will be conducted, including approximately 300 primary school children, in the period that the mathematics curriculum changes from basic to advanced math (grade 4-5). Overall, the present research project will contribute to more profound knowledge on the behavioural and cognitive profiles of MLD and DD, and the comorbidity between MLD and RD. This, in turn, will ultimately result in more accurate diagnosis and more appropriate treatment for children with learning disabilities.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM