Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderwijs meets Onderzoek 2022


Wat kunnen wiskun­deonder­wijs en onder­wijson­der­zoek voor elkaar beteke­nen? Deze vraag staat cen­traal tijdens de vierde editie van de confe­ren­tie ‘Onder­wijs meets Onder­zoek’ op vrijdag 10 juni 2022.

 

Tijdens deze confe­ren­tie gaan wiskun­delera­ren en onder­zoe­kers van wiskun­deonder­wijs met elkaar in gesprek over de vraag wat onder­wijs­prak­tijk en onder­wijson­der­zoek voor elkaar kunnen beteke­nen. Het thema van de middag is ‘de toe­komst van het statis­tiekon­der­wijs’.

De ope­ningsle­zing wordt ver­zorgd door Casper Albers, die zijn geheel eigen kijk op het statis­tiekon­der­wijs geeft. Zoals altijd vormt de poster­presen­ta­tie het bruisen­de hart van de confe­ren­tie. Daarna kunt u een van de drie werk­groe­pen bezoe­ken. Meer informa­tie hier­over volgt in een later stadium.

Voor wiskun­dedocen­ten wordt met deze confe­ren­tie duide­lij­ker welke weten­schappe­lij­ke kennis over wiskun­deonder­wijs zij in hun lesprak­tijk kunnen benut­ten. De onder­zoe­kers krijgen op hun beurt een beter beeld van de proble­men in de prak­tijk van het wiskun­deonder­wijs die moge­lijk om een onder­zoeksma­ti­ge oplos­sing vragen. Deelne­mers aan de confe­ren­tie mogen zelf een pro­bleem in het wiskun­deonder­wijs formule­ren waar­voor een onder­zoek gewenst lijkt.

Deze confe­ren­tie wordt georga­ni­seerd door de Neder­land­se Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW), de Stich­ting Leer­plan Ontwik­ke­ling (SLO) en het Freuden­thal Insti­tuut. De confe­ren­tie vindt op vrijdag 10 juni 2022 van 15:00 uur tot 19:00 uur in Utrecht plaats.

Bekijk hier het pogramma.

ELWIeR en Ecent als één STEM