Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Hybrid Learning Spaces

Gil, E., Mor, Y., Dimitriadis, Y. and Köppe, C. (Eds.). (2022).

Hybrid Learning Spaces

Springer

Samenvatting

Nu we de dualiteit van fysieke en virtuele leerruimten zijn gaan accepteren als een permanent kenmerk van ons onderwijslandschap, beginnen we de geldigheid ervan in twijfel te trekken. Is dit werkelijk een dichotomie, of is het een continuüm? Moet dit de primaire dimensie zijn waarrond we onderwijservaringen groeperen – hoe kruist en interaceert het met andere assen, zoals formeel-informeel, beroeps-recreatief, open-gesloten, leraar-student?

Hoe passen wij, als leraren, lerenden, ontwerpers en beleidsmakers, ons aan dit veranderende landschap aan? Hoe geven we het vorm om een optimale leerervaring te bieden? Deze vragen brachten ons ertoe een reeks academische en professionele evenementen te organiseren rond het thema Hybrid Learning Spaces (HLS) – ruimtes die bovenstaande dichotomieën uitdagen en tarten.

Dit boek bundelt enkele producten van die inspanningen en biedt een veelstemmige, interdisciplinaire benadering van hybriditeit in het onderwijs. Het verbindt praktische voorbeelden, ontwerprichtlijnen en theoretische analyse, en combineert perspectieven uit technologisch onderzoek en ontwikkeling, onderwijstheorie en -praktijk, architectuur en ruimte en productontwerp. Dit boek richt zich tot onderzoekers, praktijkmensen, vernieuwers en beleidsmakers op het gebied van onderwijs, technologie en design. Het biedt brede perspectieven en distilleert vervolgens praktische inzichten in de vorm van ontwerpprincipes en -patronen, pedagogische modellen en voorspellingen van toekomstige trends.

Abstract

As we have come to accept the duality of physical and virtual learning spaces as a permanent feature of our educational landscape, we begin to question its validity. Is this really a dichotomy, or is it a continuum? Should this be the primary dimension around which we cluster educational experiences – how does it intersect and interact with other axes, such as formal-informal, vocational-recreational, open-closed, teacher-student? How do we adapt, as teachers, learners, designers, policy makers, to this changing landscape? How do we shape it to offer an optimal learning experience? Such questions led us to conduct a series of academic and professional events on the theme of Hybrid Learning Spaces (HLS) – spaces which challenge and defy the dichotomies above. This edited book collates some of the products of that endeavor, offering a multi-vocal, interdisciplinary approach to hybridity in education. It connects practical examples, design directives and theoretical analysis, combining perspectives from technology research and development, educational theory and practice, architecture and space and product design. This book addresses researchers, practitioners, innovators and policy makers in education, technology and design, offering broad perspectives and then distilling practical insights in the form of design principles and patterns, pedagogical models, and predictions of future trends.

Verwijzingen

  • Gil, E., Mor, Y., Dimitriadis, Y. and Köppe, C. (Eds.). (2022). Hybrid Learning Spaces (PDF). Springer.

ELWIeR en Ecent als één STEM