Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lerarenstrategie 2022 e.v. (OCW)

De huidige lerarentekorten vragen nieuwe aanpakken.

OCW zoekt – samen met het veld – naar oplossingen.

Lerarenstrategie verwoord in de OCW brief van oktober 2022.

Brief OCW oktober 2022

Even een paar citaten:
“Nu er een tekort aan leraren is, staat de samenleving en politiek, voor een ingewikkelde keuze: houden we vast aan de kwaliteitseisen voor leraren zoals die nu gelden, of moeten we het eenvoudiger maken om leraar te worden zodat er meer mensen leraar kunnen worden. Ieder kind verdient elke dag een leerkracht voor de klas. Met een tekort kan dit doel in de knel komen. Je komt dan voor de keuze te staan of je vast wil houden aan de kwaliteitseisen van leraren of het eenvoudiger wil maken om leraar te worden.”

“Van veel kanten hebben wij gehoord dat we niet moeten zwichten om onder druk van de tekorten te schuiven in de eisen voor de opleiding en het beroep”

“De lat moet hoog blijven, zowel voor leraren als de kwaliteit van onderwijs, voor nu en ook voor de langere termijn.”

“Er moet nog innovatiever worden gekeken naar oplossingen voor tekorten”

We noemen enkele voorgestelde maatregelen

Onderwijstijd

Externe professionals (“anders-bevoegden” zoals musici, kunstenaars, technici) die ook een stukje onderwijstijd verzorgen.

Maar ook onderwijs op afstand: Als de ene school wel een leraar natuurkunde heeft en de ander niet, dan kan het een oplossing om een klas op afstand en onder begeleiding de les te laten volgen.

Stevige en flexibele lerarenopleidingen

We hebben veel gehoord over de wens om te komen tot flexibelere opleidingen. Zoals meer startmomenten, verkorte trajecten en beter rekening houden met wat mensen al kunnen en kennen. Dit is vooral van belang voor volwassen met werkervaring waarbij een opleiding die aansluit bij kennis en ervaring van belang is, maar ook voor studenten die een gerelateerde mbo-vooropleiding hebben gedaan. k blijven

Met het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen, hebben we afgesproken dat de samenwerking tussen lerarenopleidingen hogescholen en universiteiten landelijk en in de regio wordt versterkt. Dit heeft geresulteerd in regionale allianties van opleidingen. Regio’s verschillen in hoe ver ze zijn in de uitwerking van deze samenwerking. We zien sterke voorbeelden ontstaan, zoals bij de Noordelijke Educatieve alliantie, waar bijvoorbeeld met een bovenregionaal assessmentcentrum wordt gewerkt voor zij-instromers. Landelijk zijn er diverse initiatieven om de samenwerking tussen lerarenopleidingen te versterken, zoals bij 10voordeleraar bij de hogescholen of de programma’s Alfa4All en Bèta4All bij de universiteiten.

Er worden gezamenlijke wervingsbijeenkomsten georganiseerd en wat zij kunnen doen om leraren te behouden want: “Hoe tevredener een leraar voor de klas staat, hoe kleiner de kans dat ze iets anders willen gaan doen”.

Vanaf 2023 versterken we het voortraject voor zij-instromers. Uit onderzoek blijkt dat daar nog winst is te behalen. Door te investeren in het voortraject borgen we dat potentiële zij-instromers een weloverwogen keuze maken en zorgen we dat deze stap zo soepel mogelijk verloopt. Zo kunnen we de instroom van zij-instromers verhogen en onnodige uitval van potentiële zijinstromers in het voortraject voorkomen.

In deze Kamerbrief beschrijven wij onze inzet om te komen tot een effectief
pakket aan maatregelen en schetsen dilemma’s die wij zien voor meer structurele
en verdergaande aanpassingen in het stelsel.

Hieronder enkele fragmenten uit deze Lerarenstrategie-brief

Samenwerking versterken

Vooral in de regio valt nog winst te behalen. Door meer samen te werken bij het
werven, opleiden en professionaliseren, bij het zorgen voor duurzame
inzetbaarheid en breder goed personeelsbeleid kunnen de tekorten effectiever
worden aangepakt.

Bij de lerarenopleidingen zien we ook dat er winst te behalen is in onderlinge
samenwerking. We zullen samenwerking nog meer moeten stimuleren om winst
te halen in het gezamenlijk creëren van initieel en post-initieel opleidingsaanbod,
onderzoek doen en kennis verspreiden. De opleidingen kunnen ook een stevigere
rol spelen in de professionalisering van leraren, juist vanuit de vakinhoud.

Zo creëren we een zo aantrekkelijk mogelijk opleidingsaanbod voor leraren, in alle
fasen van de loopbaan en voor alle verschillende doelgroepen. Zoals in de
beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap is aangegeven, wordt in het
verlengde van de evaluatie van het bestuursakkoord flexibilisering
lerarenopleidingen met de lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs als
het wetenschappelijk onderwijs verkend of een (sector)plan kan worden gemaakt
om het opleidingsaanbod te versterken en te coördineren.

We zetten in op een mix van maatregelen ten aanzien van:

  • Het verstevigen van de aantrekkelijkheid van het beroep;
  • Het bevorderen van zij-instroom;
  • Het vergroten van de eigen kweekvijver in vo en mbo;
  • Grotere (arbeids)contracten

ELWIeR en Ecent als één STEM