Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Tel mee met Taal – ondersteuning voor basisvaardigheden (incl. rekenen) bij volwasseneneducatie

Project 2020-2024: Zorg dat zoveel mogelijk mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken, om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Dit doen we zowel door te stimuleren dat volwassenen aan hun basisvaardigheden werken, als door te stimuleren dat kinderen voldoende basisvaardigheden ontwikkelen.

telmeemettaal.nl

Het programma Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS.

Programma Tel mee met Taal 2020-2024

Van de website:

“Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, heb je taal-, reken-, en digitale vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld om veiligheidsinstructies op je werk te lezen, een formulier in te vullen op de computer, of om de bijsluiter van een medicijn te lezen. Wie niet, of onvoldoende, over deze basisvaardigheden beschikt is vaak minder zelfredzaam, en heeft minder participatie- en ontwikkelingsmogelijkheden.”

Tussentijdse evaluatie (2023)

Evaluatie met o.a. een rapport van ECBO (“Tussentijdse evaluatie. Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024. Tel mee met Taal”). Uit de brief van de minister van OCW (zomer 2023):

“In 2020-2022 spraken we in het programma Tel mee met Taal van laaggeletterdheid; het doel is steeds meer te spreken over het versterken van de basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden). Het is positiever om te spreken over basisvaardigheden en het maakt duidelijk dat het gaat om meer dan alleen voldoende taalvaardigheid. Tevens sluit deze terminologie ook goed aan bij de aanpak van basisvaardigheden in het initieel onderwijs.”

Enkele beleidsstappen w.b. de jaren 2023-2024

Bredere kijk op basisvaardigheden

Overgenomen uit het ECBO rapport hierboven genoemd, p. 141:

“Er is toenemende aandacht om de term basisvaardigheden (nog) breder uit te leggen. Het gaat hier om levensvaardigheden, een begrip geïntroduceerd in de ‘Nieuwe Vaardigheden Agenda’ van de Europese Commissie. Dit omvat meer dan alleen taal, rekenen en digitale vaardigheden, maar ook financiële, groene, gezondheid, burgerschap en (inter)persoonlijke vaardigheden. 70. Er zit een wederkerige relatie tussen deze basisvaardigheden, aangezien door te werken aan bijvoorbeeld gezondheidsvaardigheden tegelijkertijd gewerkt kan worden aan taal-, reken- en digitale vaardigheden. Uit eerder
UNESCO-onderzoek wordt duidelijk dat minder dan de helft van de gemeenten een aanbod heeft gericht op de bredere set van basisvaardigheden, zoals sociale, financiële en gezondheidsvaardigheden.71 Ook in de uitvoering van het TMMT-programma komt naar voren dat er vooral aandacht en aanbod voor taal is, met zijdelings aanbod voor de versterking van digitale vaardigheden. Rekenen komt niet of nauwelijks aan de orde. Dit vraagt om een meer geïntegreerde kijk op basisvaardigheden vanuit de gedachte van levensvaardigheden gelinkt aan een leven lang ontwikkelen (zie ook overweging 4 over het belang van een integrale benadering). ”

Verwijzingen

  • ECBO (2023). Tussentijdse evaluatie. Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 Tel mee met Taal (PDF) (pp. 150). ‘s-Hertogenbosch: ECBO.
  • Varwijk, J., Van den Berg, T., Van den Aker, E., Halewijn, E. and Schreiber, W. (2022). Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid. Handreiking gemeentelijk kwaliteitsbeleid voor het non-formele aanbod voor basisvaardigheden (PDF) (pp. 63). Amsterdam: Berenschot, ITTA. (in opdracht van het Expertisepunt basisvaardigheden)

ELWIeR en Ecent als één STEM