Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 273 – De kwaliteit van de rekendocent in het vo en mbo

Wellicht heeft u de Agenda rekenonderwijs vo / mbo gelezen.
In de Rekenagenda staan afspraken over het verder stimuleren van goed rekenonderwijs en verdere ontwikkeling van de rekenvaardigheden van leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
En terwijl de term ‘rekendocent in het vo/mbo’ nog steeds een niet helder omschreven definitie oplevert wordt er vanuit diverse kanten wel gewerkt aan de kwaliteit van deze docent.
Uit de agenda:
“Een goede rekendocent beschikt over de benodigde reken-didactische en rekeninhoudelijke vaardigheden. Om vast te leggen welke kwaliteiten een docent moet hebben om rekenles te geven, baseren de scholen zich op het raamwerk (na)scholing rekendocent vo en mbo. OCW maakt ook duidelijk wie in het vo bevoegd is om rekenles te geven, waarbij dit raamwerk in veel gevallen het uitgangspunt is. Voor het bevoegd verklaren van pabo-afgestudeerden in de onderbouw van vmbo-bb en –kb bereidt OCW een wetswijziging voor. Elke docent die rekenlessen verzorgt, krijgt – waar nodig – uiterlijk in 2020 een scholingstraject, passend bij de wijze waarop het rekenonderwijs op de betreffende school wordt vormgegeven. Bestuurders en schoolleiders zorgen hiervoor.
Specifiek voor pabo-afgestudeerden die rekenen (willen) geven in het vo of mbo onderzoekt OCW in samenwerking met de VO-raad, MBO Raad en VH de mogelijkheden voor maatwerk in de vorm van een verkort traject.”

Wat moet de lerarenopleiding nu met dit vraagstuk van de kwaliteit van de rekendocent in het vo en mbo?

Ondersteuning vanuit ELWIeR

Ten eerste heeft de SLW recentelijk de module rekenen van een update voorzien.
Franken, E., Faarts, J., Konings, T., & Van Alst, G. (2016). Rekenen voor de lerarenopleiding. Utrecht: ELWIeR.

Ten tweede heeft elke lerarenopleiding wiskunde in Nederland op een of andere manier wel een onderdeel rekenen in de opleiding zitten (variërend van een vak rekenen/rekendidactiek t/m een minor rekenen), en zal ELWIeR – op verzoek van OCW – op de ELWIeR website een overzicht leveren van die opleidingen die hun aanbod afgestemd hebben op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM