Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nederlands Mathematisch Congres

Het Nederlands Mathematisch Congres is de jaar­lijkse gelegen­heid bij uitstek voor Neder­landse wiskun­digen om elkaar te ontmoe­ten.

Van der Valk Hotel Utrecht

NMC 2019 Veldhoven

The 55th Dutch Mathematical Congress (NMC) will be held at the

Koningshof in Veldhoven, on April 23 – 24, 2019

The NMC 2019 will continue the pilot scheme introduced in 2018, inspired by the “Deltaplan Wiskunde”. It will be a two-day congress, including a conference dinner and an overnight stay. This NMC new-style is being made possible thanks to generous financial spport from NWO, obtained via PWN.

The plenary lectures will be delivered by

  • Barbara Gentz (random dynamic and stochastic processes)
  • Jan Hesthaven (scientific computing)
  • Gábor Lugosi (statistics, information theory)
  • Anke van Zuylen (combinatorial optimisation)

There will be many mini-symposia, the annual afternoon session for high-school teachers (“Docentendag”) and poster sessions.

https://nmc2019.nl/

Op woens­dag 16 april en donder­dag 17 april 2014 wordt het Neder­lands Mathema­tisch congres voor de vijftig­ste keer gehou­den. Het congres vindt plaats aan de Techni­sche Univer­siteit in Delft.
Dit jaar wordt het congres georga­niseerd door de TU Delft en de Univer­siteit Leiden. het congres zal plaats vinden in het EWI gebouw van de TU Delft en biedt een zeer breed program­ma over aller­lei wiskun­dige deelge­bieden.

Wiskun­dedocen­ten komen tijdens het congres ook ruim­schoots aan hun trekken. Zo is er op woens­dagmid­dag een specia­le sessie voor docen­ten met van 13:40 tot 14:40 uur een voor­dracht van profes­sor Kenneth Ruthven (Cambrid­ge, UK) over ICT in het onder­wijs. Dr. Roland van der Veen (UvA) ver­zorgt daarna van 15:00 tot 16:00 uur een work­shop over rota­ties in 3 dimen­sies.

Verwijzing

ELWIeR en Ecent als één STEM