Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Computational thinking and mathematical thinking: digital literacy in mathematics curricula

Project

Looptijd project: Van 1 februari 2019 tot 1 februari 2022

Zie ook NRO.

In wiskundeonderwijs waarin ICT een steeds grotere rol speelt, is de vraag of en hoe wiskundig denken, dat centraal staat in de nieuwe Nederlandse wiskundecurricula, kan worden geïntegreerd met computationeel denken, zoals benadrukt in het informaticacurriculum en in de landelijke curriculum.nu hervorming. De belangrijkste vraag in dit door NRO gehonoreerde langlopende praktijkonderzoek is: Hoe kan een onderwijsleerstrategie, gericht op het gebruik van digitale hulpmiddelen, 16-17 jaar oude vwo-leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van computationele denkvaardigheden, verbonden met wiskundig denken?

Het consortium, dat bestaat uit zes scholen, twee universiteiten en een curriculumontwikkelingsinstituut, voert een theoriegebaseerd ontwerpgericht onderzoek uit. Dit onderzoek beslaat vier fasen: een inventarisatiefase van een literatuurstudie en expertinterviews, een eerste ontwerpcyclus waarin twee interventies van vijf lessen worden ontworpen en getest, een tweede ontwerpcyclusfase, waarin de herziene interventie wordt getest en de leerresultaten worden beoordeeld, en een afsluitende fase, gericht op de verspreiding van resultaten.

De resultaten omvatten een op onderzoeksliteratuur gebaseerde, praktijkgerichte lijst van kernaspecten van computationeel denken, gerelateerd aan wiskundig denken; empirisch gevalideerde leeractiviteiten voor vwo-leerlingen in lessen wiskunde A en wiskunde B; instrumenten om de bijbehorende leeropbrengsten te beoordelen; een handleiding voor docenten over het ontwerp en gebruik van leeractiviteiten gericht op computationeel en wiskundig denken met digitale hulpmiddelen; een policy-document om de komende curriculumvernieuwing te informeren.

Publicaties

  • Kallia, M., Van Borkulo, S. P., Drijvers, P., Barendsen, E. and Tolboom, J. (2021). Characterising Computational Thinking in Mathematics Education: A literature informed Delphi study (PDF) Research in Mathematics Education. .
  • Van Borkulo, S. P., Kallia, M., Drijvers, P. H. M., Barendsen, E. and Tolboom, J. (2020). Computational thinking and mathematical thinking : digital literacy in mathematics curricula (PDF). Paper presented at the 14th International Conference on Technology in Mathematics Teaching – ICTMT 14.

ELWIeR en Ecent als één STEM