Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

TTP wiskunde

Teaching Through Problem-solving

Wiskunde onderwijzen door problem solving

ttpwiskunde.nl

Project van NHL-Stenden en RUG

Presentaties 2023

Presentaties door Gerrit Roorda, RUG

Achtergrond

In Nederland hebben veel reken- en wiskundelessen een structuur waarin volgens het directe instructiemodel nieuwe wiskundige concepten en procedures worden uitgelegd en vervolgens geoefend en toegepast. Deze aanpak heeft een stevige onderbouwing in de theorie over directe instructie (zie bijvoorbeeld Surma et al. 2019).

Echter, als deze aanpak allesoverheersend wordt, zullen leerlingen minder goed leren om zelfstandig een bruikbare strategie te kiezen bij een onbekend probleem. Daarnaast kan het een beeld in de hand werken dat opdrachten altijd moeten worden opgelost met de manier die de docent net heeft uitgelegd.

TTP kan bijdragen aan het versterken van wiskundekennis en vaardigheden om een aantal redenen.

  1. Leerlingen worden uitgedaagd om zelf over een probleemsituatie na te denken. Ze moeten zoeken naar bruikbare oplossingsstrategieën en hun voorkennis actief gebruiken.
  2. Door verschillende oplossingen te bespreken en vergelijken wordt mogelijk nieuwe kennis gekoppeld aan relevante voorkennis.
  3. Leerlingen zullen merken dat het niet gaat om het juiste antwoord van een som, maar over de route waarlangs je tot een oplossing komt.
  4. Leerlingen die vaker op deze manier werken, zullen mogelijk zelfvertrouwen en hopelijk ook doorzettingsvermogen ontwikkelen om een probleem aan te pakken. Deze verwachting is gebaseerd op internationaal vergelijkend onderzoek, waarin zichtbaar is dat leerlingen uit Japan juist op probleemoplossingsvaardigheden hoger scoren (OECD, 2014)

De redenen hierboven zijn allen gericht op het leren van leerlingen. Voor docenten kan het geven van een TTP-les een mooie afwisseling zijn met directe instructielessen. Ook kan er extra inzicht ontstaan in de manier waarop leerlingen opdrachten aanpakken en hoe eerder behandelde leerstof door leerlingen al dan niet wordt ingezet.

Bronnen

  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2014). PISA 2012 results: Creative problem solving: Students’ skills in tackling real-life problems (Volume V). Pisa: OECD Publishing.
  • Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D., Camp, G., Muijs, D. & Kirschner, P. (2019). Wijze Lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Ten Brink uitgevers.

Meer info: Gerrit Roorda, RUG

ELWIeR en Ecent als één STEM