Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ease, basisscholen gezocht voor een duurzaamheidsproject

| PO |

Het EASE-project: Education assembly for a sustainable Europe

In gesprek over duurzaamheid in de klas!

project voor de bovenbouw basisonderwijs

Geef je les in de bovenbouw van het basisonderwijs en ben je geïnteresseerd? We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Je kunt contact opnemen met Peter Bom voor meer informatie. E-mail: p.l.bom [at] saxion.nl. Dankzij EU-subsidie is deelname voor de eerste 15 deelnemers gratis.

Project Ease

Hoe laat je leerlingen oefenen met vraagstukken die gaan over duurzame ontwikkeling? En wat kan je als leraar doen om hieraan bij te dragen? In het project EASE (European Assembly for a Sustainable Europe) rusten we (aanstaande) leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs, toe met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om lessen over duurzame ontwikkeling te verzorgen. Daarbij staan de thema’s van de European Green Deal (EGD) centraal. EGD is het plan om de economie van de EU te verduurzamen.

Visie

Voor de realisatie van de EGD-plannen is het belangrijk dat burgers meedenken en -doen. Binnen EASE wordt daarom uitgegaan van een visie waarin het meedenken en -doen van burgers een belangrijke rol speelt, namelijk de visie van de deliberatieve democratie. Deze visie beoogt een samenleving waarin burgers samen geïnformeerde beslissingen nemen en inspraak hebben en is gericht op het stimuleren van de autonomie van burgers. De klas is een mini-samenleving wat de mogelijkheid biedt om leerlingen kennis te laten maken met de principes van de deliberatieve democratie door simulatieactiviteiten. Het EASE-project is bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van simulatie van de deliberatieve democratie in de klas rondom EGD-thema’s. Binnen dit project ontwikkelen leerkrachten vaardigheden om hun leerlingen te stimuleren om betrokken en actieve deelnemers in de maatschappij te zijn. De EGD thema’s die aan bod komen zijn o.a.: een schone circulaire economie en vermindering van broeikasgassen.

Didactische principes

Als leidraad voor de leraar zijn de volgende vier didactische principes opgesteld: (1) samen denken, (2) argumenteren, (3) netwerk denken en (4) beslissingen nemen. Samen denken gaat erom dat leerlingen leren samen te werken waarbij kennis wordt samengevoegd, gedeeld en onderling verspreid. Argumenteren gaat erom dat leerlingen leren om bewijs en kennis te gebruiken om standpunten, oplossingen en beslissing te onderbouwen. Netwerk denken houdt in dat leerlingen kennisnemen van de onderlinge verbanden tussen verschillende perspectieven en verschillende niveaus (lokaal-globaal). Leerlingen leren ook oplossingen te kiezen op basis van een grondige en gezamenlijke afweging (beslissingen nemen). Uiteindelijk neemt de klas een gezamenlijke beslissing om tenminste één actie daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Dit kan variëren van een schoonmaakactie rondom de school tot het uitreiken van een petitie in het gemeente- of provinciehuis.

Opzet van de professionalisering binnen EASE

Omdat de situatie per school en klas sterk uiteen kan lopen is gekozen voor een aanpak op maat. Dit betekent dat de professionalisering zoveel mogelijk in de eigen lespraktijk plaatsvindt in aansluiting op de eigen behoefte. De professionalisering bevat tenminste de volgende onderdelen:

  • Een plan van aanpak over hoe de hierboven beschreven didactische principes vorm kunnen krijgen binnen de eigen lespraktijk.
  • Bestuderen van theorie en praktijkvoorbeelden m.b.t. de didactische principes en de EGD’s.
  • Samen met collega’s lessen ontwerpen passend bij de eigen klassensituatie.
  • De lessen uitvoeren in de praktijk.
  • De lessen evalueren aan de hand van video/audio opnames of observaties door collega/onderzoeker.
  • Samenwerken met minimaal één naaste collega

Alle deelnemers worden begeleid door een ervaren lerarenopleider van het EASE-project. Het doel is om jou als professional optimaal te ondersteunen bij het realiseren van inspirerende lessen over duurzaamheid in jouw klas.

Geef je les in de bovenbouw van het basisonderwijs en ben je geïnteresseerd? We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Je kunt contact opnemen met Peter Bom voor meer informatie. E-mail: p.l.bom [at] saxion.nl. Dankzij EU-subsidie is deelname voor de eerste 15 deelnemers gratis.

ELWIeR en Ecent als één STEM