Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderzoek naar mindset in de wiskundelessen

Voor mijn post-doc onder­zoek naar ‘mindset in de wiskun­deles­sen’ ben ik op zoek naar docen­ten die komend school­jaar wiskun­de geven aan de eerste klas van het vwo en/of aan havo 4 wiskun­de A en die het interes­sant vinden om met mij mee te doen aan dit onder­zoek.

Het afgelo­pen school­jaar heb ik in mijn klassen inter­venties gedaan om mijn leerlin­gen uit te nodigen meer vanuit een zoge­naamde ‘growth mindset’ te werken. Tijdens mijn inter­venties zijn de volgen­de elemen­ten belang­rijk geble­ken:

  • Uitleg over de werking van het brein.
  • Fouten kunnen en mogen maken.
  • ‘Growth’ feed­back geven.

In de periode van oktober 2017 tot en met maart 2018 ga ik in mijn klassen deze elemen­ten aan mijn lessen toevoe­gen. Volg deze link voor meer informa­tie over mijn onder­zoek.

Low floor heigh ceiling

Daar­naast maak ik opdrach­ten die de ‘growth mindset’ verder bevorde­ren. Die opdrach­ten moeten zoge­naamde ‘low floor heigh ceiling’ opgaven worden; opgaven met een laag instap­niveau maar die leerlin­gen zelf vervol­gens zo moei­lijk kunnen maken als ze zelf willen. Ik zoek docen­ten die met mij mee willen doen en mijn materi­aal uit willen testen in hun eigen klassen.

U kunt zich aanmel­den door mij een mail te sturen. Ook wanneer u in een andere jaar­laag les geeft maar toch mee zou willen doen, zie ik uw reactie graag tege­moet.

Dr Marloes van Hoevem.l.vanhoe­ve@uu.nl
Goois Lyceum Bussum en Univer­siteit Utrecht

ELWIeR en Ecent als één STEM