Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Met welke mindset werk jij in het onderwijs?

Een mindset zorgt er voor dat je een bepaalde manier van denken krijgt (en houdt).

Daarin kunnen grote verschillen zitten, waardoor mensen zich anders gaan gedragen.

Carol Dweck, een van de onderzoekers van het idee ‘mindset’

Het idee is dat een deel van de bevolking (impliciet) gelooft dat hun succes en talenten gebaseerd zijn op hun aangeboren vermogens. Van hen stelt Dweck, dat zij een gefixeerde theorie van intelligentie (gefixeerde manier van denken) hebben. Van anderen, die geloven dat hun succes gebaseerd is op hard werken, leren, training en vasthoudendheid, wordt gezegd dat zij een “groeiende” of “incrementele” theorie van intelligentie (de groeimentaliteit) bezitten. Het is niet noodzakelijk dat individuen zich bewust zijn van hun manier van denken, maar dit kan evengoed wel worden afgeleid uit hun gedrag. Hun mentaliteit blijkt vooral uit de manier waarop zij zich op nieuwe vaardigheden richten en hoe zij reageren op falen. Mensen met een gefixeerde manier van denken zijn vaak bang om te falen omdat dit een negatieve weergave is van hun basisvaardigheden. Mensen met een groeimentaliteit zien falen vaker als een leerervaring en realiseren zich dat ze hun prestaties door oefening kunnen verbeteren.

Deze twee tegenstrijdige manieren van denken spelen in alle aspecten van het leven een belangrijke rol. Dweck geeft aan dat een groeimentaliteit kan zorgen voor een leven met meer succes en minder stress. Het is volgens Dweck waarschijnlijker dat individuen met een “groei”-theorie hard zullen blijven werken ondanks tegenslagen en de eigen kijk van iemand op intelligentie beïnvloed kan worden door subtiele signalen uit de omgeving.

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Carol_Dweck

Kritische kanttekening 2022

Macnamara, B. N. and Burgoyne, A. P. (2022). Do growth mindset interventions impact students’ academic achievement? A systematic review and meta-analysis with recommendations for best practices (PDF) Psychological Bulletin, Advance online publication. doi:10.1037/bul0000352 .

Onderzoek Marloes van Hoeve

Onderzoek 2017-2020

Open Maths

Wiskunde als ideaal vak om aan je mindset te werken

www.openmaths.nl

Wiskunde is een vak dat op school en in de samenleving te kampen heeft met allemaal stempels. ‘Het is moeilijk’ of ‘Het is alleen weggelegd voor de allerslimsten’ of ‘Meisjes kunnen het niet’, of ‘Meisjes kunnen het juist wel’. Dit maakt het er voor ons, docenten, en trouwens ook voor de leerlingen, niet makkelijker op. En tegelijkertijd opent het zo deuren om er juist heel veel van te leren; op het vlak van wiskunde en op het vlak van levenservaring en psychologie.

Greg Alpar en Marloes van Hoeve

Verwijzingen

  • Boaler, J. (2018). Developing Mathematical Mindsets. The need to interact with numbers flexibly and conceptually (PDF) American Educator, Winter 2018-2019.
  • Dweck, C. S. (2006). Mindset, The new psychology of success. New York: Random House USA Inc.
  • Macnamara, B. N. and Burgoyne, A. P. (2022). Do growth mindset interventions impact students’ academic achievement? A systematic review and meta-analysis with recommendations for best practices (PDF) Psychological Bulletin, Advance online publication. doi:10.1037/bul0000352 .
  • Simons, R.-J. (2013). Mindshifting: (Hoe) kunnen we mindsets veranderen? Afscheidsrede in verkorte vorm (PDF). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  • Van Hoeve, M. L. (2022). Mindsets en wiskunde (PDF) Euclides, 94(4), 22-25. .
Voor mijn post-doc onder­zoek naar ‘mindset in de wiskun­deles­sen’ ben ik op zoek naar docen­ten die komend school­jaar wiskun­de geven aan de eerste klas van het vwo en/of aan havo 4 wiskun­de A en die het interes­sant vinden om met mij mee te doen aan dit onder­zoek.

Het afgelo­pen school­jaar heb ik in mijn klassen inter­venties gedaan om mijn leerlin­gen uit te nodigen meer vanuit een zoge­naamde ‘growth mindset’ te werken. Tijdens mijn inter­venties zijn de volgen­de elemen­ten belang­rijk geble­ken:

  • Uitleg over de werking van het brein.
  • Fouten kunnen en mogen maken.
  • ‘Growth’ feed­back geven.

In de periode van oktober 2017 tot en met maart 2018 ga ik in mijn klassen deze elemen­ten aan mijn lessen toevoe­gen. Volg deze link voor meer informa­tie over mijn onder­zoek.

Low floor heigh ceiling

Daar­naast maak ik opdrach­ten die de ‘growth mindset’ verder bevorde­ren. Die opdrach­ten moeten zoge­naamde ‘low floor heigh ceiling’ opgaven worden; opgaven met een laag instap­niveau maar die leerlin­gen zelf vervol­gens zo moei­lijk kunnen maken als ze zelf willen. Ik zoek docen­ten die met mij mee willen doen en mijn materi­aal uit willen testen in hun eigen klassen.

U kunt zich aanmel­den door mij een mail te sturen. Ook wanneer u in een andere jaar­laag les geeft maar toch mee zou willen doen, zie ik uw reactie graag tege­moet.

Dr Marloes van Hoevem.l.vanhoe­ve@uu.nl
Goois Lyceum Bussum en Univer­siteit Utrecht

ELWIeR en Ecent als één STEM