Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Sectorplannen OCW 2019-2024

Via drie sectorplannen (bèta, techniek en ssh/socialsciences&humanities) investeert de overheid in de periode 2019-2024 in Nederlandse universiteiten (incl. TU’s) door het uitbreiden van de onderzoekscapaciteit en het aantrekken en behouden van (nieuw) onderzoekstalent. Tevens kan met een sectorplan een aantal overkoepelende doelen worden bereikt zoals:

  • strategische samenwerking tussen de instellingen op onderzoeksgebied
  • onderwijs, inclusief implicaties voor de lerarenopleidingen
  • maatschappelijke doelen

Voor de sectorplannen bèta en techniek is resp. 40 M€ beschikbaar (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica) en 20 M€ voor drie techniekdisciplines (elektrotechniek, civiele techniek en werktuigbouwkunde).

Wat betreft wiskunde kan het Platform Wiskunde Nederland een belangrijke rol spelen in verbinding en afstemming tussen onderzoek, onderwijs en maatschappelijke doelen.

Het sectorplan bèta is primair gericht op versterking van het onderzoek in de bèta-vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde (en informatica), en dat is ook hard nodig. De raad voor de natuur- en scheikunde maakte dit vanaf 2016 al duidelijk, en ook de verkenning van de wiskunderaad was hierin duidelijk.

Het leeuwendeel van de inspanningen binnen het sectorplan bèta betreffen dan ook onderzoek. Dit laat onverlet dat naast onderzoek ook andere (landelijke) speerpunten aandacht krijgen, en dan wordt er gedacht aan de lerarenopleidingen en eventueel ‘specifieke’ acties richting het ( basis- en) voortgezet onderwijs. Denk aan:

Om een en ander praktisch beheersbaar te maken wordt gedacht aan twee ’tafels’:

  • Leraren-tafel voor bèta/techniek
  • Outreach-tafel voor bèta/techniek
Het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde, opgesteld door het Platform Wiskunde Nederland (PWN) en NWO, presenteert een integraal pakket aan acties, zoals de verdere profilering van het onderzoek via de vier wiskundeclusters, intensivering van de samenwerking in het universitaire onderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, meer aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde, en een sterke organisatie van de discipline.

Verwijzingen

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM