Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nationale Rekencoördinator Dag – 8 maart 2019 – Verslag

Tussenproduct curriculum.nu
(ontwikkelteam r/w).

Thema: De bouwstenen bedacht, en nu bouwen

Domstad Utrecht, 8 maart 2019

160 bezoekers

website conferentie

In het plenaire deel hebben we gediscussieerd over de tussenstand van het project curriculum.nu en wat dit kan gaan betekenen voor het reken/wiskunde onderwijs. Zoals uit het plaatje hierboven blijkt heeft men in het ontwikkelteam zowel helder willen zijn over een zestal reken-wiskundige inhouden als een zevental bekwaamheden. Hier zal men thans op doorbouwen richting een advies naar OCW, met mogelijke consequenties voor eindtermen en kerndoelen.

Op deze NRCD gingen we daar dus even over in discussie onder leiding van Paul Drijvers (UU/HU), Ronald Keijer (iPabo) en Barbarella Janus (Obs Rembrandt).

Stellingen

Uit een online meting w.b. enkele stellingen kwam de mening naar boven van deze groep van rekencoordinatoren. Dit soort stellingen werd hiervoor gebruikt:

Stelling – Vakinhouden en denk- en werkwijzen verdienen een even grote plaats in het wiskundecurriculum van de toekomst.


n=125
Dit gaat dus over de
13 elementen die men thans onderscheidt als basis voor een wiskunde-curriculum. En dat vinden deze 125 rekencoördinatoren over het algemeen dus ook.

Stelling – Eigenlijk verandert er helemaal niet zo veel voor rekenen-wiskunde met curriculum.nu


n=123

Hier is men dus onzeker over, wellicht omdat de details ook niet bij iedereen bekend zijn, en omdat de politieke slag nog zal volgen ook niet te overzien is.

Stelling – Breuken zijn voor 2/3 deel van de basisschoolleerlingen te hoog gegrepen

n=124

Natuurlijk discussieerden we hier kort over wat we dan precies onder ‘breuken-kennis’ moeten verstaan, maar het is duidelijk dat het overgrote deel van deze zaal graag ziet dat breuken op een verantwoorde wijze worden voorzien van een stevige basis in het basisonderwijs.

Stelling – Als we meer differentiëren in de les, kunnen we best al (pre-)algebra doen op de basisschool

n=122

Interessante discussie hierbij is dat dit zeker mogelijkheden biedt voor (nog meer) differentiatie, maar dat dit van beide kanten (po en vo) een extra inspanning vraagt.

Stelling – Meer statistiek in de basisschool? Veel te moeilijk voor leerling en leerkracht


n=122

Dit is een hoopgevende mening vanuit deze zaal van rekencoordinatoren. Het wordt belangrijk om statistiek meer een (praktische, herkenbare) ruimte te geven in de curricula van po en vo, om mede het hoofd te bieden aan nepnieuws, verdraaiing van feiten, e.d.

Stelling – De beste rekenles moet nog worden uitgevonden en bevat zowel realistische als mechanistische kenmerken.

n=120

Hier was verwarring, wellicht vooral omdat deze rekencoordinatoren zelf best wel ‘beste rekenlessen’ uitvoeren en al uitgevonden hebben. De strekking van de stelling was dat het een continue aandacht behoeft hoe de beste rekenles vormgegeven wordt, en dat het logisch is dat daar elementen van realistisch en mechanistisch rekenen in verwerkt zitten.

Stelling – Eén curriculum voor de volle breedte van leerlingen en de volle lengte van po en vo is onmogelijk

n=118

In feite hadden we gewoon te weinig tijd om de reikwijdte van deze stelling te bediscussiëren, maar dat er behoefte is aan stevige afstemming po-vo is duidelijk
Algemene indruk

Uit de zaaldiscussie bleek vooral dat er nog wel kansen liggen wat betreft het beter van elkaar kennen (tussen po en vo) wat er gebeurt en wat er wellicht nog anders/beter kan. De resultaten van curriculum.nu wijzen ook op mogelijkheden voor een betere aansluiting, en vooral dit zou nog verder uitgebuit kunnen worden in de komende maanden.

Werkgroepen

Vervolgens volgde deze dag de traditionele indeling van een drietal rondes met werkgroepen

  • Werkgroepen uit de regionale netwerken
  • Werkgroepen van leden van curriculum.nu
  • Werkgroepen over andere (actuele) onderwerpen

De evaluatie geeft aan dat men deze dag heeft gewaardeerd w.b. de uitwisseling van ervaringen en het opdoen van nieuwe ideeën. Het is daarmee een belangrijke (landelijke) schakel in de ondersteuning van rekencoördinatoren.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM