Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Open Online Wiskundedidactiek – materialen voor de lerarenopleiding

Project voor de lerarenopleiding wiskunde,
met focus op 2e-graads, en spin-off
voor 1e-graads en pabo.

looptijd 2019-2021, met subsidie van Surf

Context

De samenwerkende partijen (zie consortiumpartners) zien het innoveren en professionaliseren van de beroepspraktijk van wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs als hun gezamenlijke taak. Dit gebeurt door het opleiden van leraren die in staat zijn effectief onderwijs te
geven dat aansluit bij de veranderende behoeftes van de maatschappij en van de scholen.
Daarbij is behoefte aan om diverse vormen van oefening met authentiek leerlingmateriaal.

Bij een van de instellingen, het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, is een grote verzameling van dergelijk materiaal aanwezig: Online repository ‘freudenthal.nl’.

Doel en resultaat

Dit project is erop gericht dit materiaal te ontsluiten en te voorzien van studieopdrachten die
leraren-in-opleiding in staat stellen om met het leerlingmateriaal te oefenen.

Het resultaat is een collectie open online materialen die op efficiënte wijze in de curricula van de Nederlandse lerarenopleidingen wiskunde is verankerd. We doen dit in een vorm die opleidingen stimuleert om ook na de looptijd van het project de materialen niet alleen te blijven gebruiken, maar ze ookgezamenlijk te beheren en aan te vullen. Deze vorm zal ook bruikbaar zijn voor lerarenopleidingen van andere schoolvakken dan wiskunde. Op deze wijze draagt het project bij aan de kwaliteit van de Nederlandse lerarenopleidingen, en daarmee aan hun taak tot innovatie en professionalisering van het beroep van leraar.

Dit projectplan is ingediend door zes instellingen: een consortium van vier hogescholen en
universiteit aangevuld met twee ondersteunende partners.

 • Hogeschool Utrecht (penvoerder)
 • Universiteit Utrecht
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Hogeschool Windesheim

Ondersteunende partners

 • Universiteit van Amsterdam
 • SLO Stichting Leerplanontwikkeling
 • Dit project wordt uitgevoerd binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Daarin dagen SURF en het ministerie van OCW de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen uit om te onderzoeken hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan de verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid en aan de verhoging van het studiesucces.

  Gerelateerde artikelen

  ELWIeR en Ecent als één STEM