Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

GreenComp

GreenComp (2022)

The European sustainability competence framework

more info

download rapport:
EN en NL

Abstract

De ontwikkeling van een Europees competentiekader voor duurzaamheid is een van de beleidsacties in de Europese Green Deal als katalysator om het leren over milieuduurzaamheid in de Europese Unie te bevorderen. GreenComp identificeert een set duurzaamheidscompetenties voor onderwijsprogramma’s om leerlingen te helpen kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die manieren bevorderen om empathisch, verantwoordelijk en zorgzaam te denken, plannen en handelen voor onze planeet en voor de volksgezondheid.
Dit werk begon met een literatuuronderzoek en was gebaseerd op verschillende raadplegingen van experts en belanghebbenden die werkzaam zijn op het gebied van duurzaamheidsonderwijs en een leven lang leren. De resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd, vormen een kader voor leren voor milieuduurzaamheid dat in elke leercontext kan worden toegepast. Het rapport deelt werkdefinities van duurzaamheid en leren voor milieuduurzaamheid die de basis vormen voor het raamwerk om consensus te bereiken en de kloof tussen experts en andere belanghebbenden te overbruggen.

GreenComp omvat vier onderling verbonden competentiegebieden:

  • embodying sustainability values
  • embracing complexity in sustainability
  • envisioning sustainable futures
  • acting for sustainability

Elk gebied omvat drie competenties die onderling verbonden en even belangrijk zijn. GreenComp is ontworpen als een niet-voorschrijvende referentie voor leerplannen die duurzaamheid als competentie bevorderen.

The development of a European sustainability competence framework is one of the policy actions set out in the European Green Deal as a catalyst to promote learning on environmental sustainability in the European Union. GreenComp identifies a set of sustainability competences to feed into education programmes to help learners develop knowledge, skills and attitudes that promote ways to think, plan and act with empathy, responsibility, and care for our planet and for public health.
This work began with a literature review and drew on several consultations with experts and stakeholders working in the field of sustainability education and lifelong learning. The results presented in this report form a framework for learning for environmental sustainability that can be applied in any learning context. The report shares working definitions of sustainability and learning for environmental sustainability that forms the basis for the framework to build consensus and bridge the gap between experts and other stakeholders.
GreenComp comprises four interrelated competence areas: ‘embodying sustainability values’, ‘embracing complexity in sustainability’, ‘envisioning sustainable futures’ and ‘acting for sustainability’. Each area comprises three competences that are interlinked and equally important. GreenComp is designed to be a non-prescriptive reference for learning schemes fostering sustainability as a competence.

ELWIeR en Ecent als één STEM