Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

KWG wintersymposium – Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie

Wintersymposium 2023

Het jaarlijkse evenement voor wiskundeleraren en andere wiskunde-enthousiastelingen. Dit jaar: de wiskunde achter kunstmatige intelligentie

Lees meer

zater­dag 11 januari 2020 is het weer tijd voor het jaar­lijkse winter­symposi­um van het Konink­lijk Wiskun­dig Genoot­schap (KWG). Dit jaar is het thema ‘De toepas­singen van wiskun­de in weer, klimaat en milieu’.

Geduren­de het symposi­um worden onder andere de volgen­de vier interes­sante voor­drach­ten gehou­den:

  • Puntpro­cesmo­dellen voor aardbe­vingen, toege­past op data uit Gronin­gen en Kashmir (Marie-Colette van Lies­hout, Centrum voor Wiskun­de & Informa­tica).
  • Kantel­punten in het klimaat: is twee graden te veel? (Robbin Basti­aansen, Univer­siteit Leiden/Univer­siteit Utrecht).
  • Onzeker­heid in klimaat­beleid: kosten, kool­stof en keuzes (Kaj-Ivar van der Wijst, Planbu­reau voor de Leefom­geving)
  • A nonpara­metric estima­tor of the extre­mal index with an applica­tion on estima­ting a heat­wave’s dura­tion (Juan-Juan Cai, TU Delft)

Het symposi­um is in de eerste plaats bestemd voor docen­ten wiskun­de: van docenten in opleiding tot ervaren docenten. Geïnte­resseer­de leerlin­gen en collega’s uit andere vakge­bieden zijn ook van harte welkom.

Het symposi­um wordt op zater­dag 11 januari 2020 van 10:30 uur tot 16:00 uur gehou­den in het Acade­miege­bouw van de Univer­siteit Utrecht. Het volledi­ge program­ma is via deze link te vinden.

ELWIeR en Ecent als één STEM