Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Masterplan basisvaardigheden – voorjaar 2023

Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang

Brief OCW 16-5-2023

Masterplan

Veel ambities (soms misschien iets te veel ‘no child left behind’…)

Het gaat om vier deelgebieden: taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden.

Pijlers masterplan

  • Duidelijke opdracht aan het funderend onderwijs
  • Basisblik, door monitoring en onderzoek
  • Extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren
  • Breder gebruik van bewezen aanpakken
  • Aansluiting school en omgeving via het versterken van de taalomgeving
  • De overheid biedt scholen financiële ondersteuning gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden en biedt rechtstreekse hulp op scholen met de basisteams.

Expertisepunten
p. 16. “Expertisecentra zijn een vindplek voor vragen van scholen. Scholen moeten laagdrempelig gebruik kunnen maken van hulp en antwoord krijgen op hun vragen.”

Er worden drie initiatieven genoemd.

  • Burgerschap: “Het Expertisecentrum Burgerschap biedt deze vindplek voor burgerschap.”
  • Digitale geletterdheid: “In aanloop naar de kerndoelen voor digitale geletterdheid zijn wij aan de slag om in 2023 een Expertisepunt Digitale Geletterdheid op te richten als centraal online informatiepunt en digitaal loket om scholen wegwijs te maken in het bestaande aanbod en om scholen te inspireren.”
  • Rekenen-wiskunde: “Het streven is om zeer binnenkort ook een landelijk Expertisepunt Rekenen– Wiskunde in te richten. Dit Expertisepunt heeft ten doel de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland te bevorderen. Het Expertisepunt kan het onderwijsveld via drie pijlers (kennismakelaar, kennisdisseminatie en opleiding, kennisontwikkeling) ondersteunen bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in reken-wiskundeonderwijs. Bijvoorbeeld rond de basisvaardigheden, kerndoelen en curriculumvernieuwingen.”
  • Taal: Geen expertise-centrum (of -punt): “We willen niet iets nieuws oprichten, maar de bestaande structuur optimaliseren”.

Wat willen de scholen? (p. 9)
“…Veel scholen gaan aan de gang met taalbeleid en het verbeteren van het rekenonderwijs. Andere scholen vragen hulp op het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn burgerschap die past bij de visie van de school. Ook willen veel scholen aan de slag met digitale geletterdheid maar weten ze nog niet zo goed hoe. De basisteams helpen scholen deze thema’s op te pakken. Daarbij is vooral de hulp van publieke partijen als het Freudenthal Instituut, Kennisnet en het Expertisepunt Burgerschap van groot belang. Zo kunnen de basisteams de scholen helpen met betrouwbare informatie, concrete hulp en ondersteuning zodat de docenten en schoolleiders ontlast kunnen worden en hun primaire taak beter uit kunnen voeren.”

De conferentie van 15 juni 2023 wordt genoemd (p. 10)
“Rekenen en wiskunde is een basisvaardigheid die bij veel scholen hulpvragen oproept. Veel scholen gaan, in het kader van professionalisering, deelnemen aan een conferentie over vakoverstijgend rekenen. Deze conferentie is georganiseerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht (De NVvW is de hoofdorganisator, red.). Leraren van verschillende vakgebieden waar rekenen een rol speelt zijn uitgedaagd en gestimuleerd om rekenvraagstukken vakoverstijgend en eenduidig te onderwijzen.”

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM