Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Functieomschrijving rekencoördinator

Versie voorjaar 2023

Zie Functieomschrijving rekencoördinator (NVORWO)

De rekencoördinator is een leraar primair onderwijs met een (gekwalificeerde) opleiding op het terrein van het reken-wiskundeonderwijs. De rekencoördinator beschikt over specifieke kennis en vaardigheden die hij inzet ten behoeve van de professionalisering van zichzelf en de collega’s met als doel kwaliteitsverbetering van het reken-wiskundeonderwijs.
In algemene zin handelt de rekencoördinator vanuit een positieve reken-wiskundige attitude, werkt planmatig en systematisch, heeft een onderzoekende, reflecterende houding, beschikt over coachingsvaardigheden, stelt hoge verwachtingen en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. Kennis & vaardigheden

Kennis en vaardigheden

De rekencoördinator is professioneel gecijferd:

 • beschikt over een voldoende eigen rekenvaardigheid
 • is in staat om rekenen-wiskunde betekenis te geven, kan mathematiseren

De rekencoördinator heeft kennis van en inzicht in de vakdidactiek en vakinhoud t.a.v.:

 • actuele visies op reken-wiskundeonderwijs
 • het referentiekader, kerndoelen, leerlijnen, tussendoelen, cruciale momenten
 • opbouw van curriculum en strategieën
 • effectieve rekeninstructie
 • didactische rekenmodellen
 • differentiatiemogelijkheden, specifieke onderwijsbehoeften
 • beschikbare methoden, materialen en toetsinstrumenten
 • (data-)analyse van o.a. opbrengsten
Taken en verantwoordelijkheden

De rekencoördinator ondersteunt directe collega’s (leerkrachten/onderwijsondersteuners) door te informeren, adviseren en professionaliseren middels:

 • vakinhoudelijke inbreng in (thematische) teambijeenkomsten
 • lesobservatie (met leervragen) met voor- en nabespreking
 • collegiale consultatie, coaching of intervisie

De rekencoördinator ondersteunt management (directie en IB) door te informeren, adviseren en medeverantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteitszorg door:

 • opstellen, evalueren en actualiseren van het rekenbeleid; rekenbeleidsplan/ kwaliteitskaarten, team breed gedragen visie, implementatie van methode/materialen
 • planmatig vaststellen van schoolspecifieke doelen en analyseren van opbrengsten
 • monitoring op borging van gemaakte afspraken en signaleren van knelpunten
 • ondersteunen in keuzes bij differentiatie (verrijking, verdiepen, verbreding, leerroute op maat).

De ondersteuning heeft betrekking op:

 • stimuleren van de professionele gecijferdheid, wiskundig denken en plezier in rekenen bij collega’s en leerlingen
 • bevorderen van leerkrachtvaardigheden t.a.v. bijv. instructie en differentiatie
 • het op schoolniveau kunnen overzien en kunnen adviseren ten aanzien van de samenhang en consequenties tussen inhoudelijke en didactische keuzes Indien aanwezig, draagt de rekencoördinator de rol als kartrekker van de rekenwerkgroep.

De rekencoördinator wordt gefaciliteerd voor het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden. Om kennis en vaardigheden te vergaren en onderhouden neemt de rekencoördinator zelf initiatief voor eigen professionalisering door het volgen van actuele ontwikkelingen, bijhouden van vakliteratuur (bijv. als lid van de NVORWO en het vakblad Volgens Bartjens), bezoeken van scholing (bijv. NRCD, Panama-conferentie) en/of deelname aan netwerken op bestuursniveau, regionaal of landelijk.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM