Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Een lessenserie rond snelheid als voorbeeld voor veranderingen in het curriculum

De snel veranderende wereld stelt andere eisen aan de kennis die leerlingen nodig hebben. Het draait om inzicht, informatie kunnen opzoeken, probleemoplossen. Een bezinning op het curriculum lijkt daarom noodzakelijk.
Het nieuwe vak wetenschap & techniek kan daar een voorbeeldrol bij spelen, want in dat vak staat immers centraal dat leerlingen zelf op onderzoek gaan. Een lessenserie over snelheid laat zien wat de opbrengsten van deze leergang kunnen zijn en hoe het een rol kan spelen in het Pabo-onderwijs.

Wat heeft een docent hieraan?

In het boekje ‘Kinderen onderzoeken snelheid’ worden de uitgangspunten en de globale opzet van de leergang besproken. Voorbeelden uit de klas laten zien wat zulke lessen op kunnen leveren. Wat onder meer wordt besproken: vanuit meetactiviteiten ontwikkelen van afstands- en snelheidsgrafieken; kinderen bedenken zelf manieren om snelheid weer te geven; het omrekenen van snelheden; ondersteunende computertaken; werken met de EuroMotion sensor.

Wat heeft een lerarenopleider hieraan?

Het onderwerp snelheid ligt op het grensvlak van de vakken wetenschap & techniek en rekenen-wiskunde en is een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor ‘onderzoekend leren’.
In het boekje wordt beschreven hoe de lessenserie op de Pabo-afdeling van de Avans Hogeschool in Breda in de minor ‘Onderzoek en ontwerp’ is gebruikt. De lessen werden gezamenlijk voorbereid en de ervaringen van de lessen uitvoerig doorgesproken. Aandacht is er voor de eisen aan de vaardigheden van de leerkracht met betrekking tot kennis van de vakinhoud, vakdidactische kennis en vakpedagogische kennis.

Wetenschap- & techniekonderwijs voor de toekomst

De school moet leerlingen voorbereiden op de toekomst. De wereld verandert snel en het onderwijs heeft moeite die veranderingen bij te houden. Veel veranderingen hebben te maken met ict. Als je vroeger iets op wilde zoeken deed je dat in een boek of encyclopedie, maar tegenwoordig doe je het via Google. Schrijven doe je op de computer, die je ook helpt om schrijffouten te corrigeren. Mobieltjes, mail en chatten hebben de manier waarop we met anderen communiceren volstrekt anders gemaakt

Inzet van de computer maakt bovendien onderzoekend leren mogelijk. Bijvoorbeeld:

  • Leerlingen vergelijken verschillende manieren om gegevens grafisch weer te geven, zoals staafgrafieken, lijngrafieken en cirkeldiagrammen
  • Leerlingen werken met echte gegevens die ze zelf verzameld hebben. Het zijn nooit zulke mooie ronde getallen als in het rekenboek, maar dat is geen probleem wanneer het rekenwerk aan de computer kan worden overgelaten
  • Leerlingen werken met computerprogramma’s waarin ze een grafiek als hulpmiddel gebruiken bij het nemen van beslissingen.

Deze ingrijpende verandering moet ook al in het basisonderwijs doorklinken. Er moet meer aandacht komen voor het representeren van gegevens, en de computer dient daarbij een grote rol te spelen.

Om de discussie over gewenste veranderingen in het curriculum concreet te maken is binnen het project ‘Science and Technology for the Future’ van de Eindhoven School of Education en het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Zuid een leergang ontworpen rond het onderwerp snelheid. De lessenserie is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Boekje met lessenserie en ervaringen

De lessen zijn bedoeld om het nadenken over ander onderwijs te stimuleren, maar ook als voorbeeld van de integratie van de vakken wetenschap & techniek en rekenen-wiskunde. Het boekje geeft een verslag van ervaringen op de basisscholen en laat zien hoe de leergang een rol kan spelen in het Pabo-onderwijs.

U kunt het boekje gratis bestellen, door een email met uw adres te sturen naar Frans van Galen.

Artikelen

Links

ELWIeR en Ecent als één STEM