Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Website

Kees Hoogland is per 1 september 2020 aangesteld als lector Wiskundig en analytisch vermogen van professionals. Kees is nationaal en internationaal actief in rekenen, wiskunde, statistiek en gecijferdheid in voorschoolse educatie, po, vo, mbo, hbo en volwasseneneducatie.

Sinds mei 2023 is Lonneke Boels waarnemend lector. Zij is gepromoveerd op de didactiek van statistiek en is nationaal en internationaal actief in wiskunde, statistiek, rekenen en gecijferdheid voor professionals en burgers. Ze bekijkt hoe de vermogens die in de praktijk nodig zijn, kunnen worden vertaald naar onderwijs in po, vo, mbo, hbo en volwasseneneducatie.

Kees Hoogland vertelt: “Mijn fascinatie is hoe individuen handelen en beslissen bij het oplossen van kwantitatieve problemen in de complexiteit van beroepssituaties en het dagelijks leven. Wiskunde, rekenen en statistiek spelen in vele facetten van de beroepspraktijk een rol. We komen deze disciplines dan ook tegen in zeker 190 cursussen binnen Hogeschool Utrecht. Aankomende professionals hebben in samenhang met andere competenties ook wiskundig en analytisch vermogen nodig om goed te functioneren in de complexe beroepspraktijk waarin zij komen te werken. Of het nu gaat over “health numeracy”, “financial literacy”, “computational thinking” of de ontwikkeling van rekenwiskundig denken bij basisschoolleerlingen: vele professionals leunen sterk op wiskundig en analytisch vermogen.”

Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals is gesitueerd in het kenniscentrum Leren en Innoveren. Wil je meer weten of heb je interesse om samen te werken? Neem contact op met Kees Hoogland via kees.hoogland@hu.nl.

De toenemende mathematisering van de samenleving stelt nieuwe en hoge eisen aan de vaardigheden van (aanstaande) professionals in complexe en steeds meer gedigitaliseerde beroepspraktijken. Het lectoraat onderzoekt het gebruik van gecijferdheid, wiskunde, statistiek en analytische vaardigheden in hedendaagse beroepspraktijken vanuit de ambitie om de resultaten van het onderzoek te verbinden met het beroepsonderwijs. Het ontwikkelen van denkvaardigheden, zoals interpreteren, analyseren, communiceren, kritisch beschouwen, modelleren, mathematiseren en probleemoplossen wordt steeds relevanter. Een blik op het Corona-dashboard kan dit treffend illustreren.

Het onderzoek van het lectoraat zal ook bijdragen aan een meer toekomstgerichte invulling van rekenvaardigheid in het funderend onderwijs, zodat deze meer toegespitst is op de hedendaagse ontwikkelingen in de maatschappij. Op deze manier levert het lectoraat een bijdrage aan een doorlopende ontwikkeling van kind tot gecijferde volwassene die met zelfvertrouwen de kwantitatieve aspecten van de samenleving tegemoet treedt als beroepsbeoefenaar en als burger.

De mathematisering van de samenleving

14.45 – 16.45 uur openbare les

16.45 – 17.15 uur online gesprekstafels

Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht.

Paul Drijvers combineerde gedurende 2017-2020 het 0.4 fte lectoraat “Didactiek van wiskunde en rekenen” met 0.6 fte leerstoel ‘Didactiek van de wiskunde’ bij het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht). Het lectoraat richtte zich op de uitvoering van “wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving”. Daarbij werd nauw worden samengewerkt met de hogeschoolhoofddocenten Marjolein Kool en Theo van den Bogaart, en met andere (vakdidactische) lectoren binnen de Kenniskring Leren en Innoveren, onder wie Elwin Savelsbergh.

Openbare les 2018: Hoofd in de wolken, voeten op de vloer

Op 11 oktober 2018 sprak Paul Drijvers deze rede uit met als ondertitel: “Praktijkgericht onderzoek naar wiskundig denken in ict-rijk reken-wiskundeonderwijs”.


Deze openbare les is onderdeel van de derde editie van de conferentie onderwijs meets onderzoek, die zich richt op de dialoog tussen docenten rekenen-wiskunde en onderzoekers van reken-wiskundeonderwijs.

Programma

15.00 uur Opening door dr. ir. Anton Franken MBA, lid College van Bestuur
Uitreiking lectorenpenning door prof. dr. Elly de Bruijn
15.20 uur  Openbare Les door prof. dr. Paul Drijvers. Zie ook deze publicatie
15.50 uur Co-referaat door drs. Desiree van den Bogaart namens de NVvW

ELWIeR en Ecent als één STEM