Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

zOEFi – Dagelijks klassikale rekenoefeningen

zOEFi, de Nationale Oefenimpuls

Dagelijkse, klassikale rekenoefeningen (Les- en opleidingsmateriaal).

Project 2009-2011

Kenmerken van het zOEFi-oefenen

Elke dag 10 minuten oefenen verstevigt de rekenbasis en zorgt voor parate kennis en vaardigheid.

  • Het gaat om het oefenen en automatiseren van de rekenbasis. Bijvoorbeeld de tafels.
  • zOEFi past naast elke methode en gaat uit van de doorlopende leerlijnen voor rekenen.
  • Tempo speelt een rol. Het moet goed en snel!
  • Begrip en inzicht zijn belangrijk. Denkend rekenen moet ook geoefend worden.
  • Plezier staat voorop. Speelse, interactieve en coöperatieve werkvormen houden alle leerlingen betrokken.
  • Oefenen is een serieuze zaak, ook als het op speelse wijze gebeurt. Herhaling, tempo, begrip en inzicht moeten voor een stevig rekenfundament zorgen.
  • De oefenactiviteiten vormen een doorgaande oefenlijn, maar zijn ook los te gebruiken, bijvoorbeeld om gericht aan een bepaald rekendomein te werken.
“De laatste tijd staat het oefenen van rekenkennis en – vaardigheden volop in de belangstelling. Verschillende instanties pleiten voor meer oefentijd en -aandacht. De rekencommissie van de ‘Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen’ die vorig jaar een advies uitbracht betreffende de verbetering van het rekenonderwijs op de basisschool, vermeldt in haar rapport:
Alle partijen zijn van mening dat leerlingen meer moeten oefenen met rekenen.’ (KNAW-Commissie rekenonderwijs basisschool(2009), pag.81).”
  • zOEFi-team. (2010). zOEFi een jaar later … – didactische kenmerken van basaal, digitaal, klassikaal oefenen – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 221-219). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
  • Kool, M. (2010). Met zOEFi bouwen aan de basis Volgens Bartjens, 29(3), 8-11. .

ELWIeR en Ecent als één STEM