Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Verslag van gesprekken met het onderwijsveld over het masterplan basisvaardigheden

Verslag van gesprekken met het onderwijsveld over het masterplan basisvaardigheden

1 september 2022

Gesprekken

Dit verslag gaat over gesprekken in de eerste helft van 2022. Zie ook de oproep in mei/juni 2022.

In het jaar van 2022 zijn er opnieuw gesprekken.

Samenvatting

In de eerste helft van 2022 zijn gesprekken gevoerd over het masterplan basisvaardigheden: ‘wat heef het onderwijs nodig om nóg beter onderwijs in
de basisvaardigheden te kunnen geven?’. Centrale uitkomsten:

 • Belang van een goede basis wordt breed gedragen
 • Uiteenlopende opvattingen over ‘de basis’
 • Het lerarentekort
 • Te weinig ruimte om met elkaar na te denken over het onderwijs
 • Bij- en nascholing lastig te realiseren
 • Positieve framing van het beroep leraar en schoolleider

Rekenen

 • Streven naar streefniveau

  Veel leraren geven aan dat de referentieniveaus voor rekenen niet altijd duidelijk zijn en dat ze niet altijd goed geïnterpreteerd worden. Lessen worden
  vaak vormgegeven op het behalen van het fundamentele niveau en niet op het streefniveau. Sommige leraren hebben het beeld dat alleen het fundamentele
  niveau behaald hoef te worden, en het streefniveau een soort ‘bonus’ is en ze dit daarom vaak achterwege laten. Meer bewustwording over de
  referentieniveaus, meer focus op het halen van de streefniveaus en een makkelijker bruikbaar referentiekader werden aangedragen als kansen
  om het rekenonderwijs te verbeteren.
 • Betere analyses en onderzoek
  Om het rekenniveau in Nederland omhoog te krijgen, moet duidelijk zijn wat nu nog niet goed genoeg gaat en hoe dat komt. De analyses die er nu zijn,
  zijn hiervoor nog niet voldoende. Een van de redenen daarvoor is dat we in Nederland geen onderzoeksgroep hebben met de focus op reken- en
  wiskundeonderwijs. Ook is er behoefte aan meer analyse op schoolniveau.
 • Vakoverstijgend rekenonderwijs
  Rekenen wordt nu veelal als apart vak aangeboden. Daarentegen werd in de gesprekken aangegeven dat ook in andere vakken plek kan zijn voor rekenen,
  bijvoorbeeld bij aardrijkskunde of natuurkunde. Vakoverstijgend rekenonderwijs biedt de mogelijkheden om leerlingen in verschillende contexten te laten
  oefenen met rekenen. Ook zou het rekenonderwijs interessanter kunnen zijn voor leerlingen, omdat je rekenen kan oefenen aan de hand van aansprekende
  casussen, in plaats van geïsoleerd. Om te komen tot vakoverstijgend rekenonderwijs moet er nog wel geïnvesteerd worden in nascholing en kennisdeling,
  geven de gesprekspartners aan.

 • Kennisdeling
  Er is behoefe aan meer uitwisseling van kennis, ervaringen, goede voorbeelden en tips op het gebied van rekenonderwijs. Leraren gaven aan het heel waardevol
  te vinden om wat vaker bij collega’s, zowel binnen de eigen school als extern, een kijkje in de keuken te kunnen nemen. Regionale netwerken zouden hierbij
  kunnen helpen.

Burgerschap

 • Er is behoefte aan een centraal punt gericht op burgerschap
 • Ouderbetrokkenheid en buitenschools aanbod

Digitale geletterdheid

Er is behoefte aan een centraal expertise/informatiepunt over digitale geletterdheid, dat ook actueel gehouden wordt, vooral over:

 • De inhoud van het leergebied.
 • Leermiddelen
 • Goede voorbeelden
 • Handvatten voor de leraar
 • Bij- en nascholingsmogelijkheden

Taal

 • Meer aandacht voor leesmotivatie en leesplezier
 • Meer kennis in de school over efectief taalonderwijs
 • Samenwerkingen en inspirerende initiatieven
 • Rijke teksten

Bron

OCW, team basisvaardigheden (2022).Verslag van gesprekken met het onderwijsveld over het masterplan basisvaardigheden. Den Haag: OCW.

Dossier basisvaardigheden ELWIeR
Deze elwier-pagina hoort bij: elwier.nl/basisvaardigheden

ELWIeR en Ecent als één STEM