Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

TechKwadraat – uitwerking regio Utrecht

| PO | VO | MBO |

Hieronder een concept uitwerking van een mogelijk projectvoorstel w.b. TechKwadraat, met als regio Utrecht.

Zie ook ecent.nl/techkwadraat voor een bredere beschrijving en natuurlijk ook techkwadraat.nl.

Bij deze uitwerking nemen we als richtsnoer het Interventiekompas bètatechnologie in het funderend onderwijs.

Daar is anno 2024 over te lezen: “Voor de subsidie-regeling geldt dat interventies met een asterisk verplicht worden opgenomen in het regionale activiteitenplan”.

Interventiekompas

 • Regionale samenwerking
 • Onderwijsontwikkeling
 • Beroepsontwikkeling
 • Imago en beeldvorming
 • Leren(d) vermogen

Partners

 • Onderwijsinstellingen:
  Schoolbesturen po, vo, mbo; Kennisinstellingen Marnix, HU/UU (initiatiefnemers)
 • Netwerken: PO Partnerschap regio Utrecht (PO), U-Talent (VO)
 • Projecten: STO (Utrecht en A’foort), Sprong-STEM, Wisselstroom, Utrecht Leert OpleidersAlliantie (ULOA)
 • Overig: gemeente Utrecht, Wetenschapsknooppunt, Ontdekhal, e.d.

Interventies ‘met een asterisk’ (eerste poging tot beschrijving)

Asterisk A1: Nabijheid van bètatechnologie voor elke leerling in een duurzaam leerecosysteem van scholen, bedrijven, buitenschoolse leeromgevingen, (onderwijs)instellingen en decentrale overheden.

Hier kunnen we laten zien dat de regionale onderwijsinstellingen (schoolbesturen po/vo/mbo; hogescholen en universiteit) ook verbingen hebben met o.a. het universiteitsmuseum, met de Ontdekhal, e.d.

Asterisk A3: Efficiënt benutten van kennis en capaciteit, zowel binnen- als buitenschools

Het helpt wellicht dat in deze regio al sinds ‘jaar en dag’ kennisinstellingen zitten (o.a. HU en UU) die kennis en capaciteit hebben op het onderwerp (didactiek van) techniek/technologie/bèta-didactiek.

Asterisk A4: Gezamenlijke coördinatie en organisatie

Ja, dat gaan we regelen. Schoolbesturen po/vo/mbo kijken al mee om het ‘eigenaarschap’ goed te borgen.

Asterisk A9: Borging in structurele middelen, beleid en afspraken van alle stakeholders

Hier kan iets gemeld worden over alles wat er binnen de ‘onderwijsregio Utrecht’ al gebeurt (PO partnerschap, U-Talent, e.d.).

Asterisk B1: Doorlopende leerlijnen en onderliggende visie

Dat is niet makkelijk (weten we uit ervaring!). Doorlopende leerlijnen ontstaan niet door veel ‘doorlopende leerlijn’ te roepen. Er is wel een ‘over-arching’ idee over ‘bèta-burgerschap’, en dat is geen regionaal of nationaal idee, maar dat is een internationale visie over het incorporeren van ‘inquiry-based learning’, over het ‘inbedden’ van ‘socio-scientific issues’ (SDGs zoals duurzaamheid), e.d.

Asterisk B2: Inclusief leeraanbod, aansprekend voor meiden en jongens, al dan niet met een bi-culturele achtergrond

Er is op dit punt al we een traditie in de regio om voor de ‘minder voor de hand liggende doelgroepen’ in de ‘beta-hoek’ juist meer te doen (Girlsclub WIN van U-Talent; Multi-STEM van UU/HU; e.d.).

Asterisk B3: Inzet op jonge leerlingen in po, brede oriëntatie en de vroege opbouw van cumulatieve kennis en vaardigheden op bètatechnologie

De traditie van KTWT (kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Technologie), en de samenwerking met PO-Partnerschap helpt in deze, zie
ktwt.

Asterisk B5: Handvatten voor het invullen van kerndoelen en eindtermen voor bètatechnologie

Er is momenteel sprake van concept-kerndoelen (o.a. voor r/w, digitale geletterdheid, en binnenkort ook m/n), en er lopen discussies over vakvernieuwingen in vmbo, havo en vwo.
Hier kan handig gebruik van gemaakt worden in de regio, door te enten op wat er in de lerarenopleidingen (po, vo-onderbouw, vo-bovenbouw en mbo) al gedaan wordt.

Asterisk B9: Borging in structurele middelen, beleid en afspraken van alle stakeholders.

[…]

Asterisk C1: Toerusting van onderwijspersoneel (breed) met actuele kennis, vaardigheden, affiniteit en zelfvertrouwen in het invullen en integreren van bètatechnologie (uitvoerbaar binnen huidige en geactualiseerde kerndoelen en eindtermen)

De lerarenopleidingen van Marnix, HU (Theo Thijssen en Archimedes) en UU.

Asterisk C3: Bewustzijn en handelingsbekwaamheid t.o.v. genderbias

Ja, hier zijn ook onderzoekers van de betrokken ho-instellingen mee bezig.

Asterisk C6: Professionele blik naar buiten, benutten van kennis en capaciteit buiten de eigen organisatie, lerende aanpak

[hier zijn we nog niet zo goed in]

Asterisk C9: Borging in structurele middelen, beleid en afspraken van alle stakeholders

[nog niet over nagedacht]

Asterisk D1: Doorbreken genderbias, aandacht voor bi-culturele achtergrond

[ja]

Asterisk D3: Brede en toekomstgerichte visie op bètatechnologie, die de reikwijdte, de laagdrempeligheid en de raakvlakken met andere domeinen en onderwerpen laat zien (het is overal en voor iedereen, diversiteit en inclusie)

Hier dus vooral de uitwerking van het begrip Bèta Burgerschap, voor de verschillende onderwijssectoren (en de betrokken professionals).

Asterisk D7: Inzet op de jonge leerling, via brede oriëntatie inspelen op de ontwikkeling van beeldvorming en stereotype verwachtingen

[ja]

Asterisk E3: Kennisdeling en -uitwisseling, zowel binnen regio als regio-overstijgend.

Hier hebben we o.a. binnen Sprong-STEM ervaring mee opgedaan:

Verwijzingen

Literatuur

 • S. Van der Zee, B. Bredeweg, A. Embrechts, A. Hotze, V. Jonker, R. Keijzer, M. Kruiskamp, N. Nieveen, A. Müller, D. Pennink, M. Pijls and C. Poortman. (2023). STEM-netwerk: Leren van een lerend netwerk (PDF) Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 44(2), 21-36.

ELWIeR en Ecent als één STEM