Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: ICLON

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 22 januari 2013. De contactpersoon was Hans van Bemmel (vakdidacticus natuurkunde).

Hieronder volgt een schets van de onderdelen in de lerarenopleiding waar NLT competenties impliciet en expliciet aan de orde komen. In het schema wordt dan naar de verschillende onderdelen 1-4 onderdelen verwezen.
Per jaar worden aan bèta-LIO’s twee clusteroverstijgende activiteiten aangeboden. Voor wiskundigen is de practicumdag niet verplicht.

  1. Thema: Practicum (duur: een dag). Studenten maken kennis en gaan aan de slag met Junior science lab en Coach. Daarnaast is er aandacht voor vaardigheidslijnen voor leerlingen in onderzoek en practica. Biologie LIO’s leren bijvoorbeeld meer open practica te ontwerpen
  2. Thema: Bèta-didactiek (duur: 3 uur). Op deze middag wordt een aantal concepten vanuit alle vakken bekeken (bijv. groei of energie). In een multidisciplinair groepje gaan de LIO’s hiermee aan de slag. Opbrengst van de dag is o.a. dat het heel inspirerend en lastig is om multidisciplinair aan de slag te gaan. Dus ook voor leerlingen. In het onderdeel dat Hans van Bemmel verzorgd is het huiswerk: Kies een NLT module, houdt daarover een pitch. Met als leidende vraag: Zou je deze module kiezen als docent?
  3. Voor de gedachtenvorming over mogelijke manieren voor aandacht en implementatie van NLT inde lerarenopleiding wordt ook de volgende aanpak genoemd, die niet meer op het programma staat: “Voorgaande jaren is er ook een bijeenkomst geweest over verschillen in coco-benadering bij de vernieuwing in de bètavakken. Hierin werd ook coco binnen NLT bekeken. LIO’s vinden echter de coco- benadering in eigen vak al lastig te begrijpen en implementeren, laat staan daarin over hun vak heen naar toepassing in andere vakken te kijken en dan de verschillen en overeenkomsten zien. ‘Het recontextualiseren’ van de coco benadering was zogezegd nog niet aan hen besteed.”
  4. Hans kan aangeven voor vakdidactiek natuurkunde waar er aansluiting is met de in het NLT competentieprofiel genoemde vaardigheden. Voor scheikunde en biologie vult een collega dit wellicht nog aan. Binnen het vakdidactiek programma zijn er 2 bijeenkomsten ingeruimd voor NLT, SALVO en ANW samen

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal De doelen: Kennen achtergronden & doelstelling NLT en Beoordelen bestaand NLT materiaal -> ‘4’ expliciet aan de orde, ‘2’ impliciet als ze via website NLT een module kiezen en lezen

Mbt ontwerpen NLT leerlijnen -> het belang van vakoverstijgende leerlijnen en vaardigheidslijnen komt aan de orde in ‘1’

Artikeltje en de opdracht om ermee aan de slag te gaan (nog niet beschikbaar gesteld)
Inhoudelijk bekwaam Inzicht specifieke aard en kenmerken NLT in ‘4’ (vakdidactiek natuurkunde) in vergelijking met ANW en monovakken

Ervoor zorgen dat leerlingen natuurwetenschap vaardigheden verwerven en toepassen binnen interdisciplinaire thema’s komt aan de orde in:
‘1’: de bètavak- didactiekmiddag
‘4’: multidisciplinair denken wordt ook als basishouding voor monovakdocent gezien; je moet toch samen met bio, nat en sch kunnen ontwikkelen en werken aan vaardigheidslijnen mbt onderzoek of onderzoekend leren

Onderwijsuitvoering Gebruik contextrijkmateriaal – > bij ‘3’

Begeleiden complexe (groeps)opdrachten -> Lio’s krijgen een ervaring als leerlingen in ‘2’

Variantie toets- beoordelingsvormen -> onderdeel ‘4’ niet NLT specifiek -> kan vanaf nu expliciet genoemd worden

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal Beargumenteerde keuze -> komt terug in voorbereiding op pitches
Onderwijsorganisatie

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Proeven aan aspect multidisciplinair team komt aan de orde bij multidisciplinaire bètaopdracht

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen
Samenwerking met partners buiten school Technasium

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing Deze attitude wordt als basishouding gezien binnen monovak

ELWIeR en Ecent als één STEM