Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

DUDOC – Docenten onderzoeken vernieuwingen bètavakken

2022

Zie Radboud website

Zie ook UU website

2017

In het DUDOC-programma doen 19 docenten drie dagen per week promotieonderzoek naar verschillende aspecten van de vernieuwingen in de bètavakken.

Zes thema’s

Elk DUDOC-onderzoek past in een van de volgende thema’s.

  1. Leren van leerlingen
  2. Toetsen en bedoordelen van leerlingen
  3. Samenhang binnen vakken
  4. Samenhang tussen vakken
  5. Professionalisering van docenten bij vernieuwingen
  6. Innovatieproces en evaluaties

Hieronder worden deze thema’s toegelicht, gevolgd door beschrijvingen van de onderzoeken zelf.

 

Thema’s 2017

Dit thema heeft betrekking op: vakkennis, metacognitie, vaardigheden of competenties en motivatie voor bètavakken en beeldvorming ten aanzien van bètatechniek. Onderzoek kan bijvoorbeeld zijn gericht op de operationalisering van de concept-contextbenadering en de invloed die dat heeft op de wijze waarop het leerproces van leerlingen verloopt, maar ook op leren van technisch ontwerpen of op de beeldvorming van leerlingen onder invloed van specifieke interventies.

Toetsing en beoordeling hebben een sturende werking op het onderwijs. Bij dit thema gaat het om het ontwerpen, implementeren en evalueren van diverse vormen van diagnostische, formatieve en summatieve toetsen die passen bij de vernieuwing van de bètavakken. In aansluiting op thema 1 zou het onderzoek bijvoorbeeld kunnen gaan over de vraag wat geschikte assessmentstrategieën zijn om vast te stellen of leerlingen in staat zijn om concepten en denk- en werkwijzen in voor hen nog onbekende contexten te hanteren.

De commissies streven naar samenhang binnen curricula en naar een goede balans tussen structuren, concepten en contexten. Onderzoek binnen dit thema kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de ontwikkeling en implementatie van leerlijnen voor het leren van concepten en van vaardigheden, maar ook op meer aandacht in sommige vakken voor het leren structureren, theoretiseren en redeneren binnen een structuur.

Dit thema is vakoverschrijdend en sluit aan bij het streven van de commissies om tot meer samenhang te komen tussen de natuurprofiel vakken. Het onderzoek kan betrekking hebben op initiatieven om samenhangend leren te bevorderen door afstemming en integratie van inhouden of samenwerking voor docenten van de verschillende bètavakken bij de vernieuwing.

Dit thema onderstreept het belang dat gehecht wordt aan professionaliseringsprocessen van docenten, zowel individueel als collectief. Het onderzoek kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de professionele ontwikkeling van docenten bij de implementatie van specifieke vernieuwingen in de bètavakken , op activiteiten van vo-docenten in samenwerking met het hoger onderwijs, maar ook op schoolontwikkeling als gevolg van de invloeden van nieuwe curricula.

Dit thema legt de nadruk op de toekomst: wat leveren de onderwijsexperimenten de komende jaren op en hoe kunnen de resultaten optimaal worden geïmplementeerd? Het onderzoek kan evaluatie van vernieuwd bètaonderwijs (ook uit het verleden) omvatten, maar ook betrekking hebben op beschrijving en analyse van disseminatie (bijvoorbeeld via regionale steunpunten) en implementatie van ‘good practices’.

Frank Lacroix
Van veelbelovende aanpak naar regulier curriculum bij Mechanica – de ontwikkeling van een professionaliseringstraject
Thema 5 en 6
Universiteit Utrecht
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Frank.

Nienke Gerkes
Instrumenten voor summatieve evaluatie in overeenstemming met de context gebaseerde wetenschap en wiskunde onderwijs
Thema 2
Universiteit Utrecht / York University, Canada
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het Onderzoek van Nienke.

Klaas van Hees
Evolutionair denken in de concept-contextbenadering
Thema 1
Universiteit Utrecht
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Klaas.

Saskia van der Jagt
Een vakoverstijgende leerlijn voor leren onderzoeken in de bètavakken
Thema 4
Vrije Universiteit Amsterdam
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Saskia.

Micha Ummels
Onderzoek in het kader van de concept-contextbenadering naar het effect van combinaties van onderwijsleeractiviteiten op de samenhang in de kennis van leerlingen
Thema 1 en 3
Radboud Universiteit Nijmegen
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Micha.

Michiel Dam
Succesgestuurd en leereffectgericht invoeren van concept-context biologie onderwijs
Thema 5 en 6
Universiteit Leiden
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Michiel.

Hilde Boer
Samenhang in en tussen scheikunde- en biologiemodules binnen een uitwerking van de context concept benadering
Thema 1, 3 en 4
Universiteit Groningen/ Universiteit Utrecht
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Hilde.

Paul Logman
De veranderende relatie tussen context en concept bij de vorming van een wendbaar energiebegrip
Thema 1
Universiteit Amsterdam
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Paul.

Nienke Wieringa
Modelgestuurd leren ontwerpen van concept-context onderwijs door biologiedocenten
Thema 5
Universiteit Leiden
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Nienke.

Talitha Visser
Leren van docenten bij vakoverstijgende samenwerking bij het invoeren en verzorgen van NLT
Thema 5 en 6
Universiteit Twente
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Talitha.

Lesley de Putter-Smits
Participatie van docenten in ontwerpteams: professionalisering als ontwerper en uitvoerder van concept-context gebaseerd materiaal
Thema 5 en 6
Technische Universiteit Eindhoven
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Lesley.

Adri Dierdorp
Statistiek als brug tussen wiskunde en natuurwetenschappen
Thema 1 en 4
Universiteit Utrecht
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Adri.

Menno Wierdsma
Recontextualiseren in de concept-contextbenadering
Thema 1
Universiteit Utrecht
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Menno.

Marcel Koeneman
Ontwikkeling van een leerlijn wetenschappelijk argumenteren binnen het vwo
Thema 3 en 4
Rijksuniversiteit Groningen
Op de website van dudoc vindt u meer informatie over het onderzoek van Marcel.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM