Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lezing: Curriculumevaluatie bètavakvernieuwing Tweede Fase

De curriculumvernieuwingen die zijn ingezet voor het bètaonderwijs in de Tweede Fase richten zich op de aanpassing van de examenprogramma’s voor biologie, scheikunde, natuurkunde en een zevental wiskundevakken en op de ontwikkeling en invoering van het nieuwe vak ‘Natuur, leven en technologie’ (NLT). De vernieuwingen worden onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie uitgevoerd door SLO. Het doel van de evaluatie is na te gaan 
(i) in hoeverre de in gang gezette vakvernieuwingen in overeenstemming zijn met de door de commissies en stuurgroepen geformuleerde uitgangspunten en gepropageerde invullingen, en 
(ii) of dat alles heeft geresulteerd in voor docenten en leerlingen uitvoerbare programma’s.

Wat is er aan de orde gekomen

In de presentatie werd ingegaan op de vernieuwingservaringen van monopilotdocenten en -leerlingen in het vierde leerjaar havo/vwo gedurende het schooljaar 2007-2008.

 

Weblecture, powerpoint in Verslag

Verslag Lezing Wilmad Kuiper: Curriculumevaluatie bètavakvernieuwing Tweede Fase

In deze lezing werd ingegaan op een deel van de onafhankelijke, meerjarige evaluatie van de bètavakvernieuwing. Deze evaluatie wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de SLO. Er wordt onderzocht in hoeverre de vernieuwing in overeenstemming is met de geformuleerde uitgangspunten en in hoeverre de programma’s uitvoerbaar zijn voor docenten en leerlingen.

Voor de vierde klas zijn de resultaten van de monopilotscholen, voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT gepresenteerd. De focus lag daarbij op:

  • context-concept van
  • relevantie, belangstelling en aantrekkelijkheid
  • diepgang en niveau
  • onderwijsbaarheid, toetsbaarheid en haalbaarheid van het programma

Dit onderzoek betreft alleen het eerste jaar van invoering. Hoewel het tweede jaar (herhaling van het programma in het vierde leerjaar) ook interessant is om te evalueren, is er gekozen voor het uitbreiden van het onderzoek naar het eerste invoeringsjaar op zogenaamde multipilotscholen.

Na een algemene inleiding over het kader en de opzet van de evaluatie zijn de door de diverse vakken gevolgde ontwikkelstrategieën met elkaar vergeleken. Er waren opvallende verschillen zichtbaar met betrekking tot wie de modules ontwikkelen (schrijversgroepen of docenten die ook zelf met het materiaal werken) en binnen welke randvoorwaarden dat gebeurt. Naar aanleiding van een vraag uit het publiek over de aansluiting tussen VO en HO werd duidelijk dat voor NLT en Nieuwe Natuurkunde experts uit het hoger onderwijs meewerken aan het schrijven van modules.

Hierna werden de bevindingen van docenten en leerlingen gepresenteerd. Voor alle vakken werd duidelijk dat het werken met het nieuwe programma veel vraagt van docenten en leerlingen, maar wel haalbaar lijkt. Bij natuurkunde vindt men dat er weinig is veranderd t.o.v. het oude programma, bij de andere vakken wordt de context-conceptmethode breed gedragen. Bij alle vakken vindt men dat contexten niet als doel maar als een vertrekpunt en/of middel moeten worden gezien. Bij veel vakken waren de modules van wisselende kwaliteit.

De belangrijkste knelpunten die naar voren kwamen:

  • Overladenheid
  • Didactiek met name bij NiNa te weinig activerend (mede door overladenheid)
  • Relevantie kan beter (niet meer stimulans voor bèta vervolg opleiding)
  • Meer variatie in toetsing nodig.

Wat betreft nascholing viel op dat er vooral bij NLT wel een grote behoefte is maar weinig daadwerkelijke deelname. Discussie in de zaal leverde als mogelijke verklaringen tijdgebrek en voorkomen van lesuitval. Met name de overladenheid bij alle nieuwe programma’s werd gezien als een zorgelijk punt. Hier zal opnieuw in de vierde klas naar gekeken moeten worden.

Deelnemer over lezing van Wilmad Kuiper

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM