Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Miniconferentie Redeneren en formuleren bij de vakken

Op 1 december 2017 van 13.00 – 16.00 uur organiseert SLO in het Cursus en vergadercentrum Domstad te Utrecht van 13.00 – 16.00 uur een miniconferentie over Redeneren en formuleren bij de vakken. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Expertisecentra voor de lerarenopleidingen Ecent, Elwier, LEMM en Leoned, het Expertisecentrum Educatie van de HKU en het Platform Taalgericht Vakonderwijs.

Leerlingen leren in het voortgezet onderwijs steeds meer vakmatig – historisch, aardrijkskundig, natuurkundig enzovoort – te redeneren, maar op toetsen blijken zij vaak veel moeite te hebben om die redeneringen kort, bondig en correct te formuleren. Hoe kan de leraar hen daarbij ondersteunen?

Voor een effectieve vak(taal)didactiek is het nodig dat:

  1. vakkennis in herkenbare contexten wordt aangeboden;
  2. leerlingen gestimuleerd worden om over vakconcepten te spreken en te schrijven;
  3. de leraar ondersteuning biedt bij het verwerven van de gepaste vaktaal.

Deze drie aandachtspunten zijn de pijlers van taalgericht vakonderwijs. Nu zijn context en interactie redelijk makkelijk in de lespraktijk te realiseren, maar het blijkt dat taalsteun geven tamelijk weerbarstig is. Want hoe ondersteunt de leraar zijn leerlingen in het gebruik van vaktaal, bijvoorbeeld in het juist formuleren van antwoorden op toetsvragen? Hoe geeft de leraar instructie en ondersteuning bij het vakmatig redeneren? Voor effectieve taalsteun ligt vooralsnog geen pasklaar recept klaar, maar een belangrijke voorwaarde is dat de vakleraar zelf een scherp beeld heeft van zijn eigen vaktaal en dat hij typische kenmerken ervan met zijn leerlingen kan bespreken.

Voor het vergroten van inzicht in de eigen vaktaal ontwikkelt SLO publicaties over redeneren en formuleren bij:

  • de natuurwetenschappelijke vakken
  • de mens- en maatschappijvakken
  • de wiskundevakken
  • de kunstvakken
  • Nederlands

Deze publicaties geven leraren, taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs van deze vakken vakspecifiek inzicht in de wijze waarop die taal ingezet wordt bij het vakmatig redeneren en hen aanwijzingen te geven hoe zij dit inzicht in de praktijk kunnen hanteren.

Op de miniconferentie zal SLO conceptversies van deze publicaties presenteen en met u als  gebruiker bespreken. U kunt zich aanmelden via events.slo.nl.

 

 

ELWIeR en Ecent als één STEM