Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lectoraat Didactiek van de Bètavakken

Didactiek van de Bètavakken

Bert Bredeweg

Info bij HvA

Met ingang van 1 oktober 2018 is Bert Bredeweg benoemd tot lector Didactiek van de Bètavakken bij de Hogeschool van Amsterdam.Kernvraag van het lectoraat is wat effectieve didactische interventies zijn voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes in de bètavakken in de grootstedelijke context. Het leren van leerlingen staat centraal en het onderzoek is gericht op het ontwerp en effect van didactische aanpakken en de inrichting van het curriculum. Het leren met behulp van concrete materialen en visualisaties, maar ook samenwerkend leren nemen een belangrijke plaats in. Onderzoeksvragen betreffen het leermateriaal, de instructie en begeleiding van de docent, de interactie tussen leerlingen en buitenschools leren. In het bijzonder gaat het om aanpakken waarbij leerlingen leren om uitleg te geven over hun eigen werk en daarbij verschillende representaties met elkaar verbinden (bijvoorbeeld afbeelding en tekst bij biologie of grafiek en formule bij wiskunde).

“Kunstmatige intelligentie in het onderwijs – Leren met interactieve kennisrepresentaties”

15:30, Kohnstammhuis (KSH), Wibautstraat 2-4, Amsterdam

Leren is een actief proces waarin kennis wordt geconstrueerd. Dit proces is voor iedere leerling anders en vraagt individuele ondersteuning. Onderwijsmaterialen en werkvormen zouden zich gedurende het leerproces steeds moeten aanpassen aan de specifieke behoefte van elke leerling. Ontwikkelingen in het veld van de Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs zijn ondertussen zodanig vergevorderd dat interactieve software deze kennisconstructie van leerlingen inderdaad individueel en adequaat kan ondersteunen.Bert Bredeweg bespreekt in zijn rede de kracht van interactieve kennisrepresentaties als medium voor kennisconstructie. Als voorbeeld zal hij ingaan op conceptueel modelleren als didactische vorm voor het creëren van kennis over het gedrag van dynamische systemen. Hij zal ook illustreren hoe slimme softwarecomponenten individuele leerlingen naar behoefte kunnen ondersteunen bij dit leerproces.

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken richt zich op versterking van het bèta-onderwijs in de keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Onder de bètavakken verstaan we de natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie), wiskunde en techniek. Het gaat daarbij om didactische vraagstukken in de grote stad Amsterdam, gericht op de toegankelijkheid van bèta-technische opleidingen en het ontwikkelen van bèta-technische geletterdheid voor alle leerlingen.
Er wordt bewust gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de stad biedt, zoals het samenwerken in multidisciplinaire netwerken van scholen, opleidingen, culturele instellingen en musea. In bèta-technisch opzicht heeft de grote stad een aantal vraagstukken rond duurzame gebouwen, alternatieve energievoorzieningen, stadslandbouw, recycling van afval, die een bron vormen voor contextrijk en betekenisvol onderwijs.Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum van de Hogeschool van Amsterdam.

 

Bert Bredeweg

 

Meer informatie over het lectoraat is hier te vinden.
Dr. Bert Bredeweg
Lector Didactiek van de Bètavakken, Faculteit Onderwijs & Opvoeding, HvA
Lectorale rede

“Kunstmatige intelligentie in het onderwijs – Leren met interactieve kennisrepresentaties”

Dinsdag 24 september 2019

De lectorale redes worden gehouden in het Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam. Aanvang 15.45 uur.

Lees meer

ELWIeR en Ecent als één STEM