Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs

Gravemeijer, K., & Van Galen, F. (Eds.). (2020). Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs. Utrecht: Wiskunde voor Morgen.

U kunt het boekje downloaden (gratis) en commentaar leveren op rekenenwiskunde21.nl.

Oproep

Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen wat het reken-wiskundeonderwijs biedt en wat de maatschappij vraagt. Terwijl de rol van rekenen-wiskunde in de maatschappij door computerisering en informatisering in hoog tempo verandert en steeds meer reken-wiskundige taken door computers worden overgenomen, werken deze veranderingen nauwelijks door in het reken-wiskundeonderwijs.

De werkgroep Wiskunde voor Morgen heeft een voorstel geschreven voor het aanpassen van de doelen van het funderend onderwijs (po, vmbo en onderbouw havo/vwo). De notitie is bedoeld als katalysator voor een brede discussie over reken-wiskundeonderwijs dat leerlingen voorbereidt op participatie in de maatschappij van nu en morgen.

U kunt het boekje downloaden (gratis) en commentaar leveren op rekenenwiskunde21.nl.

10 aanbevelingen

We laten hier alvast tien aanbevelingen zien uit dit boekje.

1 Modelleren en het gebruiken van modellen

Nu apparaten veel van het uitvoerende werk overnemen moet er in
het onderwijs meer aandacht komen voor het vertalen van problemen
uit de werkelijkheid naar problemen die met wiskundige middelen
kunnen worden aangepakt.

2 Globaal rekenen en kwalitatief wiskundig redeneren

Wanneer we het rekenwerk aan apparaten overlaten moeten we kunnen
controleren of de uitkomsten kloppen. Dit vraagt om specifieke
reken-wiskundige vaardigheden.

3 Begrijpen; doorgaande leerlijnen gericht op inzicht

In meer algemene zin is een verschuiving nodig van het leren van
routines naar het ontwikkelen van inzicht. Dit vraagt om het ontwikkelen
van andersoortige, doorgaande leerlijnen.

4 Inperking

De beschikbaarheid van apparaten maakt pen-en-papier-procedures
voor omvangrijke berekeningen minder belangrijk. De grote hoeveelheid
onderwijstijd die hier nu aan wordt besteed kan anders worden
ingezet.

5 Statistiek

De toenemende digitalisering van informatie maakt dat statistiek en
data-analyse een steeds grotere rol gaan spelen in onze maatschappij.
Dit betekent dat statistiek meer aandacht moet krijgen in het onderwijs

6 Variabelen en functies

In de modellen waar computers mee werken gaat het altijd om de samenhang
tussen bepaalde variabelen. Daarmee groeit het belang van
het onderwerp functies en variabelen in het onderwijs.

7 Algoritmiseren en computational thinking

De omgang met computers veronderstelt ook een zeker begrip van
de structuur van computerprogramma’s. Dit vraagt om aandacht voor
zaken als algoritmiseren en computational thinking.

8 Meten en meetkunde

Digitalisering van informatie impliceert dat steeds meer fenomenen
in de werkelijkheid worden gekwantificeerd. Het meten moet daarom
worden uitgebreid naar gebieden als economie, milieu en dergelijke.
Daarnaast vraagt de groeiende rol van 3D-printing, CAD/CAM en
robotica extra aandacht voor 3D-meetkunde.

9 21st century skills

De roep om 21st century skills onderstreept het belang van activiteiten
als probleem oplossen, kritisch denken en communiceren. Deze
maken van oudsher deel uit van het vak maar vereisen meer aandacht.

10 Digitale tools

Het gebruik van digitaal gereedschap dient aandacht te krijgen in het
reken-wiskundeonderwijs. Dit betreft zowel, het leren gebruiken van
digitale tools, als het gebruik van apparaten en software om het leren
te ondersteunen.

ELWIeR en Ecent als één STEM