Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wiskunde voor Morgen – in 2024

PO | VO |

In 2015 heeft een groep van betrokkenen bij het reken-wiskunde-onderwijs in Nederland zich georganiseerd in een ‘collectief’ onder de naam ‘Wiskunde voor Morgen’, met als doel om samen na te denken over Reken- en wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw, met eventuele producten als gevolg.

Rekenenwiskunde21.nl

Bijeenkomsten

11 januari 2024 14:30 – 17:00, Domstad, Utrecht

Voorlopig programma

1. Analyse van items van peil.po rekenen-wiskunde

Er is een analyse gemaakt van peil.po rekenen-wiskunde 2018-2019, van de inspectie (wat liet zien dat te weinig leerlingen het 1S-niveau halen). Deze analyse werd beknopt gepubliceerd in Volgens Bartjens en uitgebreider in Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek. De belangrijkste constatering is dat veel items ‘complex’ kunnen worden genoemd in de zin:
– dat er moet worden afgerond, of
– dat de opgave eenvoudiger wordt na strategisch aanpassen, of
– dat de opgave vraagt om meer dan één rekenstap.
(Vaak gaat het om een combinatie van deze kenmerken.)
De conclusie is dat het, blijkbaar, niet voldoende is om het reken-wiskundeonderwijs te beperken tot inoefenen van enkelvoudige standaardopgaven.

We willen graag bespreken wat we met deze uitkomsten kunnen en wat mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn.

2. Symposium

Wij zouden graag zien dat er een symposium wordt georganiseerd, waarin we de betekenis vakdidactische kennis heeft als basis voor vakinhoudelijk onderwijs centraal staat. We willen de vakdidactiek daarmee in de spotlights zetten als alternatief voor ‘op generaliserend onderzoek gebaseerd’ onderwijs.
Dit zou kunnen door vakdidactische experts te vragen dit uit te werken voor hun eigen vak. Respectievelijk voor:
– Taalonderwijs
– (Reken-)wiskundeonderwijs
– Natuurwetenschappelijk onderwijs
– Geschiedenisonderwijs
– Informaticaonderwijs
We denken daarbij aan een reeks van bijdragen, waarin aandacht wordt besteed aan, vakspecifieke doelen, vakspecifieke vormen van onderwijzen en leren, de complexiteit van het in de praktijk realiseren van het desbetreffende vakonderwijs, de vraag hoe deze uitwerkingen zich verhouden tot de algemene richtlijnen voor evidence-based onderwijs.
Deze vakdidactische bijdragen zouden kunnen worden aangevuld met bijdragen waarin wordt ingegaan op ontwikkelingsonderzoek als onderzoeksmethode, de beperkingen van randomized controlled trials en meta-analyses, de vertaling van onderzoekresultaten naar de onderwijspraktijk.

Tijdens de WvM-bijeenkomst willen brainstormen over hoe zo’n symposium het beste kan worden vormgegeven en voorbereid.

3. Wat is wiskunde?

In het licht van dit symposium zouden we willen discussiëren over de vraag, ‘Wat is wiskunde?’ Het ‘internationaal perspectief #6’, over Cobb & Yackel, kan hier als katalysator dienen: WvM Publicatie nr.6 – Cobb en Yackel, een analysekader voor reken-wiskundeonderwijs

4. De geactualiseerde kerndoelen

Moeten we als Wiskunde voor Morgen ons uitspreken over (de implementatie van) de kerndoelen?

Van de website (2023):
Rekenenwiskunde21 is een website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, NVvW, en de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijs, NVORWO.

De werkgroep richt zich op de vraag hoe het reken- en wiskundeonderwijs moet worden aangepast om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Immers, computerisering en globalisering van onze maatschappij zullen hun vertaling moeten krijgen in op de informatiemaatschappij toegesneden onderwijs. Dit betekent bijvoorbeeld, inzetten op 21st. century skills, dus aandacht voor flexibiliteit, kritisch denken, probleem oplossen, communicatieve vaardigheden en samenwerken.

rekenenwiskunde21.nl

Initiatiefnemers zijn o.a.:

  • Koeno Gravemeijer
  • Diverse lerarenopleiders
  • Diverse onderzoekers

Initiatief 2022: Gezamenlijke webinars vakdidactiek wiskunde/rekenen seizoen 2022-2023

Lees meer

ELWIeR en Ecent als één STEM