Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nieuwe Scheikunde 2007-2013

Voor scheikunde in havo en vwo is een geheel vernieuwd examenprogramma in ontwikkeling. Scholen, didactici, vakexperts en SLO werken hieraan vanaf 2002 samen in een interactief ontwikkel- en implementatietraject. In 2007 is het examenexperiment van start gegaan. Het vernieuwde examenprogramma zal in 2013 landelijk worden ingevoerd. Hieronder vindt u onder andere: modules, voorbeeldopgaven en publicaties.

Bron: CD-rom, Voorbeelden van Lesmateriaal van de nieuwe scheikunde. Uitgegeven ter gelegenheid van de themadag ‘Nieuwe Scheikunde: Op weg naar 2012’, gehouden op 14 april 2009 op de Radboud universiteit nijmegen.

Nieuwe Scheikunde in vogelvlucht

In 2002 heeft de door OCW ingestelde Verkenningscommissie met betrokken partijen de problematiek in het scheikundeonderwijs in kaart gebracht en geconcludeerd dat er brede consensus bestaat over de noodzaak tot herziening van de examenprogramma’s.
Als vervolg hierop is de commissie Vernieuwing Scheikunde havo en vwo ingesteld. Deze commissie heeft in 2003 in haar rapport ‘Chemie tussen context en concept’ geadviseerd om een nieuw samenhangend examenprogramma op hoofdlijnen te ontwikkelen dat aansluit bij vragen van nu en in de toekomst, waarbij de nadruk gelegd wordt op het leren begrijpen van de chemie achter producten en processen en met ruimte voor eigen keuzes van docenten en leerlingen. Verder heeft de commissie geadviseerd dit te doen in relatie tot de andere bètavakken. Op basis daarvan heeft OCW de stuurgroep Nieuwe Scheikunde geïnstalleerd om dit advies verder uit te werken; Gerard van Koten, eveneens voorzitter van beide voorgaande commissies, werd tot voorzitter van de stuurgroep benoemd.
Gestart is met het ontwikkelen van voorbeeldlesmateriaal voor de 3e klas en later voor de bovenbouw. In 2007 is een geglobaliseerd (concept) examenprogramma opgeleverd en zijn twintig scholen gestart met het uitproberen van het nieuwe examenprogramma en het voorbeeld lesmateriaal in de praktijk. Inmiddels zijn veel docenten, lerarenopleiders, onderzoekers en vakmensen uit de industrie betrokken bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal en heeft ongeveer de helft van alle h/v-scholen in meer of mindere mate hiermee gewerkt.

Module Ecoreizen BV- De Reis: wat en hoe? (4H)

Module Energie om mee te nemen (5V)

Docenten

Leerlingen

Meer modules

Voor meer modules verwijzen we door naar www.nieuwescheikunde.nl/modules

Voorbeeldopgaven

HAVO

VWO

Publicaties

Ondersteuning bij het uitproberen van modules

Scholen die één of meer modules van deze cd-rom uit willen proberen in de klas of op willen nemen in het PTA kunnen ondersteuning krijgen van de expertgroep coaches van de Nieuwe Scheikunde. Neem hiervoor contact op met Evelien Veltman. Ook informatie over andere modules van de Nieuwe Scheikunde is bij haar te verkrijgen.

Links

Vragen en contact

Emiel de Kleijn, projectleider Nieuwe Scheikunde

Gebruikersbepaling

Het materiaal op deze cd-rom mag door docenten en technisch onderwijsassistenten voor onderwijsdoeleinden in de eigen klas gebruikt en gekopieerd worden. Het is nog niet volledig uitontwikkeld materiaal; daarom ontvangen de ontwikkelaars graag feedback via e-mail

Totstandkoming

Het materiaal op deze cd-rom is mede ontwikkeld en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Platform Bèta Techniek (PBT), Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Stichting C3, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Stichting Theorie uit Experimenten (TUE), Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) en Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) in samenwerking met middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen en (chemische) bedrijven.

© Stuur- en projectgroep Nieuwe Scheikunde, SLO, Enschede, april 2009

Op deze cd-rom staan modules, voorbeeldopgaven en publicaties van de Nieuwe Scheikunde. Alle rechten zijn voorbehouden aan de uitgever. Openbaarmaking of verveelvoudiging is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik of voor gebruik in het eigen onderwijs aan leerlingen en studenten onder vermelding van de bron.

ELWIeR en Ecent als één STEM