Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

STEM Teacher Academy

Algemeen

Om (toekomstige) docenten in de bèta- en technische vakken in staat te stellen een betere verbinding te leggen tussen het schoolvak en de beroepspraktijk, is er vanuit het landelijke programma STEM Teacher Academy (o.a. Platform Bèta Techniek) ingezet op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Een van de onderdelen hierin was het opnemen van bedrijfsoriëntatie en -stages in het curriculum van de tweedegraads lerarenopleidingen.

 • Het schooljaar 2014-2015 gold als pilot.
 • In de jaren 2015-2017 is eea verder uitgebouwd

Het programma STEM Teacher Academy levert een bijdrage aan de ambitie om (toekomstige) bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs up-to-date te houden, zodat zij technologische veranderingen kunnen opnemen binnen hun onderwijs en hierdoor hun leerlingen contextrijk les kunnen geven. STEM Teacher Academy stelt (aankomende) docenten in staat te werken aan hun professionalisering, met de daaruit voortvloeiende positieve gevolgen voor het onderwijs en voor de leerlingen, namelijk:

 • De docent raakt geïnspireerd(er) over zijn/haar eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen.
 • De docent is op de hoogte van de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kan daardoor op een goede manier overbrengen aan leerlingen wat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden zijn (LOB).
 • Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep van docent.

Het programma STEM Teacher Academy is een ontwikkelprogramma dat met vijf programmalijnen de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven versterkt. Voor de uitvoering van deze programmalijnen is gekozen voor een regionale aanpak: in de regio komen de lerarenopleiding, de docenten op school en het bedrijfsleven immers samen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande (regionale) netwerken, namelijk:

 • Regionale VO-HO netwerken (havo/vwo);
 • Toptechniek in Bedrijf-regio’s (vmbo-mbo) / MTech-scholen;
 • de tweedegraads lerarenopleidingen;
 • NWO-onderzoeksinstituten.

De Teacher Academy bestaat uit vijf lijnen, te weten:
1. BedrijfsDOTs
2. Cursus Bètaberoepen in de Les
3. Leraar in Bedrijf
4. Leraar in Onderzoek
5. Bedrijfsstages Lerarenopleiding

2017

Fontys Lerarenopleiding Tilburg is één van de acht hogescholen die afgelopen jaar/jaren aan het project hebben deelgenomen. Ze hebben veel ervaringen opgedaan in het betrekken van bedrijven bij de opleiding en welke positieve effecten dit heeft op de ontwikkeling van hun studenten.

2014

Op de startbijeenkomst op 1 oktober staan twee onderdelen van de Academy centraal:

 • Bètaberoepen in de Les. Door middel van deze cursus kunnen docenten wiskunde, scheikunde en natuurkunde kennis over het bedrijfsleven in groepsverband opdoen door middel van bedrijfsbezoeken en speedsessies met professionals uit het bedrijfsleven, en leren zij deze kennis te verwerken in hun eigen lessen.
 • BedrijfsDOTs. Het doel is om kwalitatief goede gastlessen te ontwikkelen, die bijdragen aan de verdieping van de kennis van docenten. Dit gebeurt door docenten en professionals uit het bedrijfsleven samen te brengen in docentontwikkelteams (DOTs).

Lees deze eindpublicatie de resultaten van het programma en de ervaringen van docenten en bedrijven.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM