Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakdidactische voorkennis van leraren-in-opleiding onderzoeken

Net zoals een docent in zijn onderwijs over een vakbegrip rekening moet houden met de voorkennis van leerlingen, zo moet een vakdidactisch opleider rekening houden met de voorkennis van de leraren-in-opleiding. Daartoe moet de opleider zich van de vakdidactische voorkennis op de hoogte stellen, met name kennis over denkbeelden en begripsproblemen van leerlingen. Dat kan hij/zij doen door de lio zonder het lesboek een les over een conceptueel moeilijk begrip te laten voorbereiden: de lesvoorbereidings-methode’ (lesson planning method).

Wat heeft een lerarenopleider hieraan?

Het geeft de lerarenopleider een manier om de vakdidactische voorkennis van startende leraren-in-opleiding rond een kernbegrip uit het vak te achterhalen.

Wat heeft een docent hieraan?

Als een docent wil loskomen van het (al dan niet) slaafs volgen van het leerboek, vindt hij/zij hier aanwijzingen hoe dat te doen.

Artikelen

  • Valk, T. van der, & H. Broekman (1997). Deelnemen aan praktijkrelevante onderzoekjes: een mogelijkheid tot professionaliseren. VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 18, 4, 34 – 37.
    Dit artikel beschrijft hoe de ‘lesvoorbereidings methode’ is ontstaan door samenwerking tussen vakdidactici uit verschillende landen
  • Valk, T. van der, & H.Broekman (1998). Voorkennis van aanstaande leraren: begripsgericht of rekengericht? VELON tijdschrift voor lerarenopleiders 19, 1, 22-27
    Dit artikel beschrijft de opbrengst van de lesvoorbereiding door leraren-in-opleiding rond de begrippen oppervlakte en ‘warmte en temperatuur’.

Zie ook:

  • Valk, Ton (A.E.) van der, & Harrie (H.G.B.) Broekman (1999). The lesson Preparation Method: a way of investigating pre-service teachers’ pedagogical content knowledge. European Journal of Teacher Education, 22, 1, p. 11 – 22
  • Frederik, I., T. van der Valk, L. Leite & I. Thorén (1999). Pre-service Teachers and Conceptual difficulties on Temperature and Heat. European Journal of Teacher Education, 22, 1, p. 61 – 74

 

ELWIeR en Ecent als één STEM