Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Opleiding en professionalisering NLT

Op 12 mei 2011 organiseerde ECENT weer een conferentie voor nascholers en opleiders. Dit jaar was de titel: Hersenwerk in onderwijs. Lees hieronder het verslag van de werkgroep van Alice Veldkamp over opleiding en professionalisering NLT.

De motivering voor de werkgroep
Na het behalen van de eerstegraads bevoegdheid na, sk, bi, wi en ak voor fysisch geografen zijn deze docenten bevoegd voor het geven van het vak NLT. Dit biedt echter geen garantie op voldoende competenties voor het geven van NLT. Kortom, de centrale vraag in de werkgroep is hoe (toekomstige) docenten beter opgeleid of geprofessionaliseerd kunnen worden voor het vak NLT. Dit sluit aan bij de eindrapportage van de stuurgroep NLT: Advies beproefd examenprogramma NLT.

Opzet werkgroep

 • Welke organisaties zijn betrokken bij NLT professionalisering en opleiding?
 • Uitwisselen ‘Practices’
 • Intermediërende rol van LCP & ECENT
 • Aan de slag in tweetal met competentieprofiel en/of opleidingsmodel
 • Plenair: plannen voor de toekomst

Uitgelicht
Hieronder volgen enkele onderdelen of aspecten van de werkgroep. In de werkgroep is een overzicht gegeven van opleidingsmodellen van eerstegraadsopleidingen. (2 HBO en 4 universitaire eerstegraads lerarenopleidingen). Frappante overeenkomsten en verschillen zijn besproken. (zie ppt)

Deelnemers gingen vervolgens in tweetallen aan de slag met:

 1. een voorstel voor een competentieprofiel. Deelnemers gaven feedback aan de hand vav vragen
 2. een opleidingsmodel leggen naast het voorstel competentieprofiel
 3. bespreking van de vraag: hoe studenten die een multidisciplinaire master hebben afgerond en moeilijk toegang hebben tot de eerstegraadsopleiding voor een van de monobètavakken, toch NLT kunnen geven. Is het ontwikkelen van een NLT bevoegdheidsopleiding mogelijk?

Enkele punten uit de bespreking

 • Graag netwerk NLT ‘vakdidactici’ opzetten
 • Werken aan het volledige NLT-competentieprofiel is niet haalbaar in de bestaande (universitaire) 1e graads opleiding. Wellicht wel op HBO, daar de studenten al aardig wat werkervaring hebben als mono-vak docent.
 • Advies NLT-aantekening ontwikkelen net zoals de O&O-aantekening. En aanbieden in nascholing en niet in initiële opleiding. In de lerarenopleiding (universitair) wel een oriëntatie op NLT blijven aanbieden. Genoemd is de: T of punaise-profiel. Leraren die vanuit een stevige vakinhoudelijke multidisciplinaire kennisbasis zich bekwamen in de vakspecifieke NLT aspecten (niet kennisinhoudelijk).
 • Voor LCP/ECENT. Blijf practices verzamelen en pro en cons van de huidige practices analyseren mbv studenten. Stel vervolgens format met richtlijnen/succesfactoren op.
 • Feedback ten aanzien van het voorstel competentie profiel:
 1. Benadrukken in het NLT profiel dat het nooit de bedoeling kan zijn dat de NLT-docent het vak alleen geeft. Daardoor docenten meer toerusten op het geven van NLT in teamverband
 2. Hoofddoelstellig te mager, subdoelstelling uitgebreider, veel kennis nemen, weinig vaardigheden.

– Organisatorische kant – a.3 is minder relevant.
– Aanvullingen hebben we ook: kwaliteitseisen, leerlijnen maken etc.
– Didactische deel gaat wel lukken. Vakinhoud is lastiger.
– Voorkennis organiseren bij leerlingen is een aandachtspunt.
– Team teaching is ook lastig voor studenten.
– Vakinhoud moet je niet allemaal willen nastreven. Wel ten aanzien van een van de domeinen.

Download: Powerpoint presentatie: NLT in de opleidingen exacte vakken

Stand van zaken NLT implementatie

Overzicht NLT in de eerstegraadsopleidingen 2011

Er is door de Werkgroep Opleiding en Professionalisering NLT in 2011 een inventarisatie gedaan naar de mate en vormen waarin NLT-onderwijs onder de aandacht wordt gebracht bij studenten uit de eerste graads leraar-opleidingen. Dit om als opleidingen ideeën op te doen en van elkaar te leren. Hiervoor is een verzoek naar de opleidingen gegaan om aan te geven wat zij doen aan NLT. Op grond van de aangeleverde informatie en materialen is een overzicht gemaakt.

(Mocht het geschetste beeld geen recht doen aan de werkelijke situatie van uw opleiding, of u wilt (aanvullend) opleidingsmaterialen delen, dan kunt u dat doorgeven via a.veldkamp@uu.nl)

* Waarde gebaseerd op voorgenomen programmering, nog niet operationeel

Practices van de lerarenopleidingen

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM