Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

NPO en STEM (en dan vooral de ‘minder goed meetbare effecten’) – Kunnen scholen hier goede keuzes maken?

Hieronder zetten enkele initiatiefnemers uiteen hoe ze bij het huidige Nationaal Programma Onderwijs vanuit de hoek van ‘STEM’ (toegespitst op het W&T onderwijs) nog iets zouden willen toevoegen ter ondersteuning aan de scholen (po en vo).

Aanleiding

Binnen het Natio­naal Program­ma Onder­wijs biedt de overheid een menu­kaart aan van “inter­venties die in interna­tionaal onder­zoek effec­tief zijn geble­ken”. Met die menukaart kunnen scholen/besturen zelf op zoek hoe zij met de ‘schade’ van de coronatijd willen omgaan (herstellen, achterstand inhalen, e.d.), en geld is in principe geen punt van discussie.

Bij het lezen van al die mogelijkheden viel op dat in het gebied van STEM wellicht nog wat gemist wordt op het gebied van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, ‘contextrijk onderwijs’, ‘inquiry-based learning’, e.d. Verschillende mensen, werkzaam bij diverse instituten, hebben daar inmiddels op gewezen (zie lijstje hieronder), en de vraag is even hoe we daar mee om willen gaan: proberen dit nog ‘op de kaart te krijgen’, of op een andere wijze helder zijn hoe scholen/schoolbesturen hier zelf keuzes in kunnen maken, zoals ze dit ook al deden voordat de corona-crisis uitbrak. We zoeken dus naar een (effectieve) reactiemogelijkheid. Laten we twee mogelijke acties verkennen:

Reactiemogelijkheid 1 – Zorgen dat je in de menukaart komt te staan

Wij weten uit ervaring en soms uit onderzoek dat W&T-onderwijs (of breder STEM-onderwijs) wel ergens goed voor is, bijvoorbeeld voor taal, en ook wel voor ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’. We zouden eventueel ‘aanvullingen’ kunnen schrijven op reeds genoemde interventies, zoals ‘gesproken-taal-interventies’, ‘technieken voor begrijpend lezen’, ‘leren van en met medeleerlingen’.

Dit is sowieso een uitdaging: Omdat W&T niet (expliciet) getoetst wordt, is er natuurlijk ook geen achterstand, laat staan een achterstand die bewijsbaar ingelopen kan worden. Daar komt nog een tweede uitdaging bij, en dat is dat bij de samen­stel­ling van die menu­kaart gebruik­ werd gemaakt van de ‘tea­ching and lear­ning toolkit’ die in Groot Brittan­nië is ontwik­keld. De redene­ring daarbij is onge­veer als volgt: door de pande­mie hebben veel leerlin­gen maanden achter­stand opgelo­pen. Als scholen inter­venties toepas­sen waarvan in onder­zoek is aange­toond dat enkele maanden leer­winst kan worden geboekt, dan kunnen die achter­standen worden ingelo­pen. En vervolgens wordt ‘effectgrootte’ daarin centraal gesteld (‘de leerlingen maakten grote sprongen’), maar daar verwijzen we graag naar een kritische beschouwing van Arthur Bakker, zie referentie hieronder.

Het is wel doenlijk om onderzoeken in het gebied van bijvoorbeeld Inquiry-based learning goed te beschrijven en duidelijk te maken wat scholen hier aan zouden kunnen hebben, maar het is de vraag of dat in het keurslijf van de menukaart echt goed uit de verf zal komen.

Reactiemogelijkheid 2 – Gewoon verder gaan met onderzoek en innovatie in dit gebied

Misschien moeten we niet naar het format van de NPO-menukaart grijpen, maar gewoon doorgaan met ‘business as usual’, maar dat – met een brief of goede gerichte communicatie-actie – sterk ondersteunen en laten zien dat het zin heeft juist nu het W&T onderwijs niet te veronachtzamen en laten zien dat het voldoet aan een behoefte bij de scholen en een goed hulpmiddel bij het behalen van delen van enkele (kern)doelen. Een idee dat kan helpen is om W&T-onderwijs te zien als ‘uitbreiding van het onderwijs’, of als ‘vijfde-schooldag’ in het kader van het lerarentekort, wanneer het onderwijs ook of deels buiten de school (in samenwerking met bedrijven, vmbo, technasium) gegeven kan worden en waar ‘hybride docenten’ ingezet kunnen worden.

Instellingen die in deze discussie meekijken

  • Diverse schoolbesturen po, vo en mbo
  • Diverse lectoraten in het gebied van STEM
  • Sterk techniek onderwijs
  • TechYourFuture
  • NVON
  • Ecent en ELWIeR
  • wentinklas.nl
  • ptvt.nl

Wie mee wil denken in deze ‘verheldering’ over STEM onderwijs (en dan vooral de onderwerpen ‘IBL’/onderzoekend en ontwerpend leren) richting OCW/NPO-menukaart en wat er voor scholen te kiezen valt en waar dan in geinvesteerd moet worden, willen wij vragen met ons contact op te nemen. De initiatiefnemers : Hanno van Keulen (Windesheim), Marieke Krakers (TechYourFuture), Sebastiaan Smit (PTvT), Jan Jaap Wietsma (NVON), Hein van den Bemt (wentindeklas), Anika Embrechts (SPRONG-stem), Vincent Jonker (Ecent/ELWIeR).

Graag correspondentie richten aan Marieke Krakers.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM