Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

NPO en minder goed meetbare, maar toch belangrijke activiteiten (w.b. O&O/W&T en Wiskunde/Rekenen)

Hieronder zetten enkele initiatiefnemers uiteen hoe ze bij het huidige Nationaal Programma Onderwijs vanuit de hoek van ‘STEM’ (toegespitst op enerzijds het W&T onderwijs en ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, hieronder verder aangeduid als O&O/W&T; en anderzijds wiskunde/rekenen) nog iets zouden willen toevoegen ter ondersteuning aan de scholen (po en vo).

Aanleiding

Binnen het Natio­naal Program­ma Onder­wijs biedt de overheid een menu­kaart aan van “inter­venties die in interna­tionaal onder­zoek effec­tief zijn geble­ken”. Met die menukaart kunnen scholen/besturen zelf op zoek hoe zij met de ‘schade’ van de coronatijd willen omgaan (herstellen, achterstand inhalen, e.d.), en geld is in principe geen punt van discussie.

Twee kritische opmerkingen bij deze menukaart-aanpak:

1 – Wat betreft de ‘methode evidence informed’
Bij de samen­stel­ling van die menu­kaart gebruik­ werd gemaakt van de ‘tea­ching and lear­ning toolkit’ die in Groot Brittan­nië is ontwik­keld. De redene­ring daarbij is onge­veer als volgt: door de pande­mie hebben veel leerlin­gen maanden achter­stand opgelo­pen. Als scholen inter­venties toepas­sen waarvan in onder­zoek is aange­toond dat enkele maanden leer­winst kan worden geboekt, dan kunnen die achter­standen worden ingelo­pen. En vervolgens wordt ‘effectgrootte’ daarin centraal gesteld (‘de leerlingen maakten grote sprongen’), maar daar verwijzen we graag naar De onzin van effectgroottes in “effectief gebleken interventies” (Arthur Bakker in de WiskundeBrief).

2 – Wat betreft de ‘inhoud’
Bij het lezen van al die mogelijkheden viel op dat in het gebied van STEM wellicht nog wat gemist wordt op het gebied van ‘wetenschap en technologie’, ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, ‘contextrijk onderwijs’, ‘inquiry-based learning’, ‘wiskundige denkactiviteiten’, e.d.
Daar komt nog bij dat O&O/W&T niet (expliciet) getoetst wordt, daardoor is er geen achterstand te meten, laat staan een achterstand die bewijsbaar ingelopen kan worden.

Daarom wijzen we docenten/schoolbesturen/geinteresseerden graag op een ‘gewone route’, nl. verder gaan met onderzoek en innovatie zoals je dat al aan het vormgeven was in je eigen school.

Gewoon verder gaan met onderzoek en innovatie in dit gebied

Los van het format van de NPO-menukaart willen we docenten en onderzoekers aansporen gewoon door te gaan met ‘business as usual’. Het heeft zin juist nu het W&T/O&O onderwijs niet te veronachtzamen en laten zien dat het voldoet aan een behoefte bij de scholen en een goed hulpmiddel bij het behalen van delen van enkele (kern)doelen.

We noemen twee mogelijke ideeën

In verband met O&O/W&T
Een idee dat kan helpen is om W&T/O&O te zien als ‘uitbreiding van het onderwijs’, of als ‘vijfde-schooldag’ in het kader van het lerarentekort, wanneer het onderwijs ook of deels buiten de school (in samenwerking met bedrijven, vmbo, technasium) gegeven kan worden en waar ‘hybride docenten’ ingezet kunnen worden.
In verband met wiskunde/rekenen
Juist nu is het belangrijk dat docenten (po, vo, mbo) hun onderwijs ‘verbreden’ door in het seizoen 2021-2022 andersoortige activiteiten in te plannen onder de noemer ‘wiskundige denkactiviteiten’, zoals Wiskunde in Teams (Alympiade, B-dag, Onderbouwwiskundedag, Grote Rekendag), Kangoeroe, allerhande projectwerk, e.d.

Instellingen die in deze discussie meekijken

 • Diverse schoolbesturen po, vo en mbo
 • Diverse lectoraten in het gebied van W&T/O&O en meer algemeen STEM
 • Sterk techniek onderwijs
 • TechYourFuture
 • Technasium
 • NVON
 • Ecent en ELWIeR
 • wentinklas.nl
 • ptvt.nl

Wie mee wil denken in deze ‘verheldering’ over STEM onderwijs (en dan vooral de onderwerpen ‘IBL’/onderzoekend en ontwerpend leren en ‘kritisch wiskundig denken’) richting OCW/NPO-menukaart en wat er voor scholen te kiezen valt en waar dan in geinvesteerd moet worden, willen wij vragen met ons contact op te nemen. De initiatiefnemers : Hanno van Keulen (Windesheim), Marieke Krakers (TechYourFuture), Chris van Bokkum/Sebastiaan Smit (PTvT), Ria Sluiter (Technasium), Jan Jaap Wietsma (NVON), Hein van den Bemt (wentindeklas), Anika Embrechts (SPRONG-stem), Vincent Jonker (Ecent/ELWIeR).

Graag correspondentie richten aan Marieke Krakers.

Verwijzingen

 • Bakker, A. (2021). De onzin van effectgroottes in effectief gebleken interventies (PDF) Wiskunde-Brief(889 (23 mei 2021))
 • Boaler, J. (2018). Developing Mathematical Mindsets. The need to interact with numbers flexibly and conceptually American Educator, Winter 2018-2019
 • Lamnina, M. and Chase, C. C. (2021). Uncertain instruction: effects on curiosity, learning, and transfer (PDF) Instructional Science, 49, 661-685. 10.1007/s11251-021-09557-2
 • Reynolds, D., Kelly, A., Harris, A., Jones, M., Adams, D., Miao, Z. and Bokhove, C. (2020). Extending educational effectiveness: A critical review of research approaches in International Effectiveness Research, and proposals to improve them (PDF). In J. Hall, A. Lindorff and P. Sammons (Eds.), International Perspectives in Educational Effectiveness Research (pp. 121-145): Springer.
 • Schoenfeld, A. H. (2002). Making Mathematics Work for All Children: Issues of Standards, Testing, and Equity (PDF) Educational Researcher, 31(1), 13-25. 10.3102/0013189X031001013
 • Simon, M. A. (1995). Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective (PDF) Journal for Research in Mathematics Education, 26, 114-145
 • Stein, M. K. (2021). Webinar (sheets): 5 Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions. Pittsburgh: University of Pittburgh.

ELWIeR en Ecent als één STEM