Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Werkgroep opleiding en professionalisering NLT

ECENT heeft in maart 2011 het initiatief genomen om verschillende partijen bij elkaar te krijgen die zich bezig houden met professionalisering en het opleiden van NLT docenten. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep Opleiding & Professionalisering NLT. De werkzaamheden zijn juli 2013 afgerond. Het heeft een aantal producten en ideeën voor opleiders en scholen opgeleverd die hieronder zijn weergegeven. Het denken over didactiek van NLT wordt voortgezet in het netwerk van NLT-didactici.

Elke docent met een eerstegraadsbevoegdheid in een van de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde is automatisch ook bevoegd om NLT te geven, mits hij op zijn school opereert als lid van een multidisciplinair NLT-team. Bevoegd betekent echter nog niet automatisch bekwaam, daarom heeft de Stuurgroep Verankering NLT opdracht gegeven dat er een landelijk gedragen competentieprofiel docent NLT komt, dat gebruikt kan worden bij het opleiden en professionaliseren van NLT docenten. In overleg met relevante partijen (opleiders, docenten, NVON, SLO en APS ) is een landelijk gedragen NLT-competentieprofiel ontwikkeld. Deze is inmiddels beschikbaar:

Er is door de werkgroep Opleiding en Professionalisering NLT in 2011 een inventarisatie gedaan naar de mate en vormen waarin NLT-onderwijs onder de aandacht wordt gebracht bij studenten uit de eerstegraads lerarenopleidingen. Dit om als opleidingen ideeën op te doen en van elkaar te leren. Hiervoor is een verzoek naar de opleidingen gegaan om aan te geven wat zij doen aan NLT. In najaar 2012 zijn alle opleidingen die opleiden tot eerstegraads docent in een bèta-vak bezocht. Opleiders zijn bevraagd op het NLT onderwijs aan de opleiding vanuit het perspectief van de beschreven competenties.

Mocht het geschetste beeld geen recht doen aan de werkelijke situatie van uw opleiding, of wilt u (aanvullende) opleidingsmaterialen delen, dan kunt u dat doorgeven aan Alice Veldkamp.

Tijdens de interviews met opleiders aan de lerarenopleidingen kwamen een aantal signalen, opmerkingen en vragen naar voren die in onderstaand document zijn samengevat.

Het competentieprofiel kan op verschillende niveaus in de school ingezet worden:

  • Docent NLT
  • Sectie/team NLT
  • Schoolleiding
  • Vaksteunpunt (VSP)
  • Collega’s andere scholen

Op een niveau kan het competentieprofiel verschillende functies hebben; kwaliteitszorg (zelfontwikkeling, intervisie en beoordeling), acquisitie of beeldvorming. Onderstaand document geeft een overzicht van de mogelijkheden.

Voor het werven van een NLT-docent binnen een school of via een vacature is een profiel ontwikkeld. De profielschets poogt de belangrijkste en meest onderscheidende kenmerken te noemen.

Voor de professionalisering op de scholen is een tool ontwikkeld, waarmee een sectie en individuele docenten zicht krijgen op hun NLT-onderwijs gerelateerd aan het competentieprofiel. Met behulp van deze tool is het gemakkelijk om binnen je team concreet met elkaar in gesprek te gaan over het NLT-onderwijs op je school.

Eén van de doelstellingen van de werkgroep Opleiding & Professionalisering NLT was een inventarisatie van onderzoek naar ontwerpcriteria m.b.t. opleidingsdidactiek en -materialen. Deze doelstelling is niet gehaald, wel is een begin gemaakt met het inventariseren van relevante literatuur. Hieronder zijn een artikel en samenvatting van het proefschrift van Talitha Visser beschikbaar gemaakt. De titel van het proefschrift is: Professional Development as a strategy for curriculum implementation in multidisciplinary science education. Dit proefschrift gaat over een professionaliseringstraject van docenten NLT. Het Engelstalige artikel geeft essentiële kenmerken voor een professionaliseringsprogramma.

Gerelateerde bronnen

ELWIeR en Ecent als één STEM